గమనిక:

ఈ బ్లాగులోని టపాలకు పెట్టే వ్యాఖ్యల్లో అసభ్య, అశ్లీల, అపఖ్యాతికర, దూషణ, విరుద్ధ, చట్టవ్యతిరేక, వివాదాస్పద, హానికర, అవహేళనాత్మక వ్యాఖ్యలు రాసేవారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోబడతాయని మనవి. దయచేసి గమనించగలరు.
Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

మంగళవారం, డిసెంబర్ 31, 2013

జోడుగుఱ్ఱాల స్వారీని వీడుమయ్య!


అటు తెలంగాణ, సీమాంధ్ర నిటు బిగించి,
జోడు గుఱ్ఱాల స్వారి మోజున్న నీవు
నెట్లు నడిపెదవోయి? నీ పాట్లు కనఁగ,
నవ్వు పుట్టుచునున్నది! నవ్యమైన
నీదు సీమాంధ్రఁ గోరి, మా నిత్య నూత్న
మౌ తెలంగాణ విడువుము! మాన్యతఁ గన,
నేక ప్రాంతమే సరి నీకు నిజముగాను!
రెండు కండ్ల సిద్ధాంతమ్ము మొండిదాయె!
నీ సమన్యాయ నినదమ్ము నింగి కెగసె!
నేదొ యొక్కటి నీకున్న, నిన్ను నమ్మి,
జనులు గొల్తురు! కాన, నీ స్వాంతమందు
నీకుఁ గలయట్టి కోర్కిని నిపుడు వీడి,
జోడు గుఱ్ఱాల స్వారీని వీడుకొలిపి,
నీదు సీమాంధ్ర మేలెంచ నిలిచి పొమ్ము!
మా తెలంగాణఁ బాలింప మౌఢ్యమె యగు!
ఆశ వీడుము! పదవికై యార్తి వీడి,
ప్రజల మనమున స్థానమ్ముఁ బదిల పఱచు,
సవ్యమౌ కార్యములు సేసి, శాంతిఁ గొనుము!
మా తెలంగాణ రాష్ట్రమ్ము మాకునగును!
మీకు నాంధ్రప్రదేశమ్ము మిగులు సుమ్ము!!

జై తెలంగాణ!    జై జై తెలంగాణ!

సమన్యాయమంటే...ఇది!


ఇట సమన్యాయ మనఁగాను నేమి యనఁగఁ,
దెల్గుదేశమ్మునందు నీ దినమునుండి
యిటఁ దెలంగాణ సభ్యుల నెంచి, ముఖ్య
మంత్రిఁ జేయుట; యధ్యక్ష మాన్యుఁ జేయు;
టిద్దియే సమన్యాయమ్ము! తెలుఁగుదేశ
మందు నిట్టులఁ బాటింపుమన్నఁ జంద్ర
బాబు పాటించునే యిప్డు పఱఁగ దీని?

అదియునుంగాక, చంద్రబా బందఁజేయ
వలయుఁ దన సర్వధనములఁ బఱఁగ బీద
లైన తెలగాణ టీడీపి యాశ్రయులకు!
పంచిపెట్ట, సమన్యాయ పంథ యగును!!

ఇన్ని చేసిన పిదపనే హితముఁ గోరి,
యీ "సమన్యాయ" నినదమ్ము నెత్తవలయు!
అంతియే కాని యూరక నఱవనేల?
అర్లుగల బఱ్ఱె పెయ్యంత నాబతోడ
నాకినట్టులఁ గనుపింప నగునె నేఁడు?

జై తెలంగాణ!    జై జై తెలంగాణ!


(గమనిక: "అర్లుగల బఱ్ఱె ఒఱ్ఱొఱ్ఱి చచ్చినట్లు", "అర్లుగల బఱ్ఱె పెయ్యంత నాకినట్లు" అనేవి తెలంగాణలో వాడుకలో ఉన్న సామెతలు. ప్రేమ లేకున్నా పైకి కపట ప్రేమ నటిస్తూ నాటకాలాడే వాళ్ళను ఉద్దేశించి తెలంగాణ వాళ్ళు ఈ సామెతలు చెప్పి వెక్కిరిస్తుంటారు.)

సోమవారం, డిసెంబర్ 30, 2013

ఇదే మీకు ప్రాయశ్చిత్తం!

బడా బాబులూ! బడాయి చాలును!
ఎడారి అయ్యిన తెలంగాణమును,
లడాయి చేయక, తడార నీయక,
కాపాడ రేలయా!!
***   ***   ***


ముఖ్యమంత్రి నువు తెలంగాణకా?
సీమాంధ్రక? మరి, యీ రెండిటికా?
సీమాంధ్రకు నీ పక్షమేలనయ?
న్యాయమిద్దియేనా?

"తెలంగాణ నా చేతను లేదయ!
కేంద్రమే యిడిన తలదాల్చెదనయ!"
అని నాడు పలికి, తప్పుటేలయా?
నీ వర్తన మిదియా?


జగను బాబు! నువు నాడేమంటివి?
తెలంగాణదౌ సెంటిమెంటునున్
గౌరవింతునని నీవనలేదా?
బొంకుటేలనయ్యా?

"ఆర్టికలు మూడు ప్రకార మప్పుడు
కేంద్రమే తెలంగాణ మీయవలె!
నా చేత ఏమి లే"దని, ఇప్పుడు
మడమ తిప్ప నేలా?    


రెండు కండ్ల ఓ ఆంధ్రాబాబూ!
తెలంగాణముకు అనుకూలమ్మని
తెరాస పొత్తున ఓట్లను పొందియు,
ఇప్పుడడ్డనేలా?

"అసెంబ్లిలోపల తెలంగాణపై
తీర్మానమ్మును నేను పెట్టనా,
మీరు పెట్టెదర? చెప్పండో"యని,
ఇప్పుడడ్డనేలా?


అశోకబాబూ! శోకమ్మేలా?
దొడ్డి దారిన పదోన్నతి పొందియు,
హైదరబాదున అడుగెట్టిన నువు
న్యాయ పంథివేనా?

అక్రమమ్ముగా మా కొలువులెన్నొ
మీ సీమాంధ్రులు కొల్లగొట్టుటయె
మీకు న్యాయమా? మాకు న్యాయమా?
దౌర్జన్యమ్మేలా?


లోకసత్త మేధావీ! నాడట
తెలంగాణముకు పరిష్కారమును
త్వరగా నిడుడని, నేడు సీమాంధ్ర
పాటపాడుటేలా?

నాడొక రీతిగ, నేడొక రీతిగ
తెలంగాణమును చూచుట తగునా?
విభజన చేయుటె పరిష్కారమని
నీకు తెలియదోయీ?

***   ***   ***
సమ్మతి తెలిపిరి నాడందరలా!
కేంద్రము తెలగాణా నిడునా? యని!
కేంద్రమ్మిప్పుడు పూనుకొనంగను
నీతిమాలిరంతా!!

పశ్చాత్తాపము లేదా మీకిక?
తెలంగాణముకు అడ్డుపడకుండ
ప్రాయశ్చిత్తము చేసుకొండయా!
నీతి నిల్పుడయ్యా!!

జై తెలంగాణ!    జై జై తెలంగాణ!

ఆదివారం, డిసెంబర్ 29, 2013

ఇంత పక్షపాతమా...?


రాష్ట్రమేర్పడినది మొదలు
ఇప్పటి దాకా దోచిరి!
అమాయకులు తెలగాణుల
మోసమ్మెంతో చేసిరి!!

ఊహించని రీతిగాను
మోసమె మోసమె మోసమె!
"సమైక్యాంధ్ర" అని చిలుకల
పలుకులనే పలుకుచుండ్రి!!

"మన అందరిదొకే జాతి!
మన జాతియె తెలుగుజాతి!!"
అని పలికిన సీమాంధ్రులె
తెలగాణను మోసగించ్రి!!

గడచిన పది వత్సరాల
భారత పోస్టలు స్టాంపుల,
రాష్ట్రమునకు చెందినట్టి
స్టాంపులు పదిహేడు కలవు!

అవి అన్నియు సీమాంధ్రకె
సంబంధము గల యట్టివి!
తెలంగాణ సంబంధిత
స్టాంపొక్కటి కూడ లేదు!!

ఇంత పక్షపాతమున్న
సీమాంధ్రుల పలుకులలో
"తెలుగుజాతి" అర్థమేమి?
"సమైక్యాంధ్ర" అనగ నేమి?

మేకతోలు కప్పుకున్న
క్రూరమైన పులులు వారు!
మానవత్వమింతలేని
దానవత్వమున్నవారు!!

ఇట్టి వారితో ఇంకా
కలిసుండుట యుక్తమా?
తెలంగాణె మన గమ్యము!
తెలంగాణె మన ధ్యేయము!!

జై తెలంగాణ!    జై జై తెలంగాణ!

(తేది:28-12-2013 నాటి MISSION TELANGANA ప్రచురించిన http://missiontelangana.com/seemandhras-discriminated-in-releasing-postal-stamps-too/ వార్తకు కృతజ్ఞతా పూర్వక స్పందన)

శనివారం, డిసెంబర్ 28, 2013

కొలువుల దోపిడీకి కుట్ర!!


రాష్ట్ర విభజనపు శుభతరుణమ్మున
సీమాంధ్రుల కుట్రలు ఏలా?
ట్రాన్స్ కో పునర్వ్యవస్థీకరణము
పేరిట మోసము చేయుటకే!

పునర్వ్యవస్థీకరణమ్మెందుకు?
రాష్ట్రమేర్పడగ నున్నదిగా!
ఎవరి రాష్ట్రమున వారలె చేయుడు
పునర్వ్యవస్థీకరణమునున్!

దురాశతో కుట్రలతో సీమాం
ధ్రులు చేపట్టిరి శీఘ్రముగా!
తెలంగాణ ఇంజనీర్లు ఉద్యో
గులకన్యాయము చేయుటకే!

రాష్ట్ర విభజనము జరుగు ఈ తరిని
పదోన్నతుల పేరిట మోసాల్
చేయగ బూనిరి సీమాంధ్రులిచట
తెలగాణకు వ్యతిరేకముగా!

తెలగాణకు దక్కగ వలసిన వగు
మూడు వందల పోస్టులనున్
సీమాంధ్రులు తన్నుకు పోవుటకయి
కుట్రపన్నిరయ దౌష్ట్యముతో!

ప్రతివత్సరమున ఏప్రిల్ నెలలో
ఈ ప్రక్రియ చేపట్టంగన్
టీవోవో స్పష్టము చేయంగను
ఇప్పుడు చేయుట మోసముకే!

నిబంధనమ్ములు తుంగలో తొక్కి
అక్రమపదోన్నతులనిడగన్
తెరలేపుట యిది తెలంగాణమును
దోచుకొనుటకే! దోపిడికే!!

మానుడు మానుడు మానుడు మానుడు
దొంగవేషాలు మానుడయా!
ఇకనుంచియు మీ ఆటలు సాగవు
తోకముడిచి కూర్చొనుడోయీ!!

విద్యుదుద్యోగులారా లెండయ
పదోన్నతులు వద్దనుడయ్యా!
తిప్పికొట్టుడీ కుట్రలనిప్పుడు
ఉద్యమాన్ని చేపట్టుడయా!!

జై తెలంగాణ!  జై జై తెలంగాణ!

శుక్రవారం, డిసెంబర్ 27, 2013

మీకేం కావాలి?


ఓ సీమాంధ్రుల్లారా! మీకేం
కావాలో మరి చెప్పండి!
తెలంగాణులే విడిపోవుదుమని
ఖరాఖండిగా చెబుతుండ్రి!!

"కలిసియుండ"మని ముఖము మీదనే
చెప్పినా మీకు వినపడదా?
"సమైక్యాంధ్ర"మన నేమిటో మీకు
తెలిసి నినదించుచున్నారా?

సమైక్యమనగా నిరువురి కలయిక
ప్రేమపూర్వకపు మైత్రియయా!
పరస్పరం ద్వేషించుకొనుతరిని
సమైక్యమెట్టుల కుదురునయా?

పాడినపాటే పాడునట్టి యా
పాచిపండ్ల దాసరిలాగా,
"సమైక్యాంధ్ర" అని ఎంత అరచినా
తెలంగాణులు కలువరయా!

సింహం, "నే సన్యాసిని! రం"డన
జంతువులన్నీ వస్తాయా?
దోపిడిరుచి మరిగిన సీమాంధ్రుల
నమ్ముదురా మా తెలగాణుల్?

విభజన జరుగగ నీయక సీమాం
ధ్రులు అడ్డుటయే, ముఖ్యముగా
తెలగాణమ్మును దోచుకొనుటకే!
దోపిడీలు కొనసాగించుటకే!!

 విభజన తథ్యము! మిథ్య సమైక్యత!
విడిపోవుటయే తప్పదయా!
ఎవరికి వారలు బాగుపడుటకై
ఏమి వలయునో కోరుడయా!!

కుట్రలు మానుడు! దౌష్ట్యము వీడుడు!
సీమాంధ్రప్రజ క్షేమమ్మున్
కాంక్షించినచో, వెంటనె ప్రభుతను
ఏమి వలయునో కోరుడయా!!

మానవత్వమ్ము ఉన్నచో మరల
"సమైక్యాంధ్ర" అని వదరకయా!
ఇనుము విరుగుచో అతికించగనగు!
మనసు విరిగె నిక అతుకదయా!!

విభజన తదుపరి మీదగు వర్తన
మారిన చూతము! మునుముందున్
ప్రేమలు మొల్కల నెత్తిన చూతము!
విడిపోవుటయే తథ్యమయా!!

జై తెలంగాణ!    జై జై తెలంగాణ!


గురువారం, డిసెంబర్ 26, 2013

దుష్ట శిక్ష శిష్ట రక్ష కర్తవ్యం మీదయ్యా!


రాష్ట్రపతీ కొనుమయ్యా
వందనములు నేటి రోజు!
తెలంగాణ రాష్ట్రానికి
స్వేచ్ఛనిచ్చునట్టి రాజు!!

తెలంగాణ బిల్లు విమా
నమున రెండు గంటలలో
పంప, నదియె చేరె సభ్యు
చేతికి మూడ్రోజులలో!!

బీయేసీ తీర్మానం
మేర సభాపతియె బిల్లు
పైన చర్చగోర, బాబు
నోరుమూయ, వాయిదపడె!

తీర్మానం చేసి రెండు
వారములయె! చర్చలేవి?
మొదలైనా కాకుండనె
నిరవధికపు వాయిదపడె!!

చర్చ జరుపు సమయమునకు
అనవసరపు వాయిదనిడి,
సమయము సరిపోదంచును
గడువు పెంచు మన పాడియె?

దురుద్దేశమున చర్చల
కాలమ్మును వృథాపరచి,
గడువు పెంచుమని కోరుట
విభజనమును అడ్డుకొరకె!

తెలంగాణ రాష్ట్రమునకు
అడ్డంకుల సృష్టించుట
తనదు ఆధిపత్యమ్మున
తెలగాణను ముంచుటకే!

సీమాంధ్రను బాగుపరచి,
తెలగాణను నష్టపరచి,
తమ పబ్బం గడుపుటకై
సీమాంధ్రుల దౌష్ట్యమిదే!

చర్చ జరుపకుండ వారు
సమయమంత వృథాపరచి,
మరల గడువు పెంచుమనగ
జూచు దురుద్దేశమిదే!

తెలగాణను రక్షింపుడు!
తెలంగాణ రాష్ట్రమిడుడు!
దుష్టుల దునుమాడి మీరు
శిష్టుల కాపాడుడయ్య!!

జై తెలంగాణ!    జై జై తెలంగాణ!

బుధవారం, డిసెంబర్ 25, 2013

విలీనం చేస్తే...అమరవీరులు బతికొస్తారా?


టీఆరెస్‍పై "వేటు" వేయుటకు
టీడీపీ సమకట్టుట సబబా?
ఆంధ్రాబాబును ఆశ్రయించుటయె
తెలంగాణముకు ద్రోహముకాదా?

తెలగాణ మిడిన టీఆరెస్సును
విలీనము చేతునని కేసీఆర్
చెప్పిన మాటలు నిజమే కానీ
ఎప్పుడు చెప్పెనొ గుర్తుకున్నదా?

ఎన్నో సమ్మెలు ఉద్యమాల్ జరిగె
అన్నీ చూచి సహింపలేకయే
కేసీఆర్ విలీనమ్మనెనయ!
అప్పుడు కేంద్రము తెలగాణమిడెనె?

ఆలస్యమ్మే ఎంతో జరిగెను!
వేయిమంది బలిదానాల్ జరిగెను!
తెలగాణకెంతొ నష్టము జరిగెను!
అయినా తెలగాణమునిచ్చారా?

నేడు తెలగాణమిత్తుమనుటలో
స్వార్థమ్మే మరి దాగున్నదయా!
కాంగ్రెసు లాభము కోరి తెలగాణ
నీయబూనెనయ! ప్రేమ కాదయా!

వేయిమంది బలిదానము పిమ్మట
తెలగాణమ్మిడ బ్రతికివత్తురే?
విలీన మెట్టుల చేయుమందురయ?
బానిస మాటలు మానండయ్యా!

మూడు వాదాలు గల టీడీపీ
వదలకుండి తము పట్టుకొనుటయే
తెలగాణమునకు ద్రోహము కాదా?
మూడు నాలుకల ముచ్చట్లేలా?

సమన్యాయమ్మును ఒక్కండడుగును!
"సమైక్యాంధ్ర"మని వదరు నింకొకడు!
బెదరుచు తెలగాణిమ్మను నొక్కడు!
మూడు నాలుకల వాదమిదయ్యా!!

ఆంధ్రాబాబును వీడండయ్యా!
తెలంగాణకై ఉద్యమింపుడయ!
పరుల నిందించు మాటల వీడియు
ప్రజాభీష్టమును నెరవేర్చుడయా!!

జై తెలంగాణ!    జై జై తెలంగాణ!

మంగళవారం, డిసెంబర్ 24, 2013

వగల ప్రేమలు చాలు...


బ్రతిమిలాడిన కొలఁదియుఁ బైఁకిఁ బోవు
చుండ్రి సీమాంధ్ర నేతలు చోద్యముగను!
మీ సమైక్యాంధ్రలో నిప్డు మేము కలమె?
స్వార్థపరులయ్య మీరలు స్వార్థపరులు!!

మీ నీలము మా పీవీ
యిద్దరు ఘనులైనవారె!
నీలముఁ దలపై నిడుకొని,
పీవీని మఱతురేలా?

కచ్చితమ్ముగ నిది కుట్ర కాదె? నిన్న
పీవి వర్థంతి వేడ్కను విస్మరించి,
నీలము జయంతి వేడ్కల నిట్లు సేయ
మమ్ము హేళన సేయుటే సుమ్మిదోయి!

తన్మహాత్ముని యేదేని జన్మదినము
జరిపితిరె వేడ్కగా మీరు? సంస్కృతి యిదె?
ఆ మహాత్మునికి జయంతి యంత ఘనము!
యీ మహాత్ముని వర్థంతి యింత వెగటె?

మీ "సమైక్యత" యిట్టిది! మీవి వగల
మాటలేనోయి! జిహ్వాగ్రమందు సుధలు
గుఱియు మాటలు! హృదయాన ఘోర విషము
దాచుకొన్నట్టి మీర లధర్మపరులు!!

ఇట్టి మీతోడ నింక మేమిట్టు లిచటఁ
గలసియుండినఁ గలవు దుఃఖములు మిగుల!
చాలు, చాలోయి మాటలు! స్పష్టమాయె
నిన్న జరిగిన ఘటనతో! నీది నటనె!!

జై తెలంగాణ! జై జై తెలంగాణ!

సోమవారం, డిసెంబర్ 23, 2013

పాడిన పాటే పాడకండి!


కలిసి యుందమటందురు గాని, యెటులు
కలిసి యుందురు? తెలగాణ ఘనతఁ ద్రుంచి,
దోచుకొన్నట్టివారలే, దోచఁ బూని,
పైఁకిఁ గలిసియుందమటన్న బాగుఁ గనునె?

మమ్ము విడువుఁడు, వేఱుగా మనెద మనుచుఁ
గోరుచున్నట్టివారలఁ గోరి, కోరి,
కలిసియుందమటంచునుఁ గపటముగను
బలుక సరియౌనె? యిది యేక పక్షము గదె?

బలముఁ జూపెట్టి, కలిపియుంపంగ నిది, ని
రంకుశము గాదె? ప్రేమలు రంజిలఁగను
రెండు పక్షాలు సమ్మతిన్ నిండు మనము
తోడఁ దెలిపినఁ, గూడియుండుటలు గలుగు!

నేఁడు తెలగాణ రాష్ట్రమ్ము నీయఁగాను
కేంద్రమే పూన్కితోనుండె! సాంద్రమైన
ప్రేమతో విడిపోదము క్షేమమెంచి!
మనమునందునఁ గలిసియే మనెద మయ్య!!

నేత లిప్పుడసెంబ్లిలో నిక్కముగను
జర్చలం బ్రొద్దు పుచ్చంగఁ జాలినంత
కుట్ర జేయుచునుండిరి కోరి కోరి!
యేది యేమైనఁ దెలగాణ నిత్తురయ్య!!

ఎన్ని కుట్రలు జేసిన నేమి యైన,
మా తెలంగాణ నాపంగ మానవతను
వీడి, దౌష్ట్యముఁ జేసినఁ బగయె పెరుగు!
వీడి పోవుట ఖాయము! వెలుఁగు నిజము!!

చిన్న రాష్ట్రాల తోడనే శీఘ్రముగను
వృద్ధి యెసఁగునటంచును బేరుకొనియు
నార్టికలు మూఁడు నొసఁగిన హర్ష దాత
కంజలింతును తెలగాణ యాత్మతోడ!

జై తెలంగాణ!    జై జై తెలంగాణ!

ఆదివారం, డిసెంబర్ 22, 2013

ఆకాశం నీ హద్దు!


తెలంగాణ సోదరా
మునుముందుకు సాగరా!
తెలంగాణ వచ్చుదాక
తెగించి పోట్లాడరా!!

ఎంతగ భయపెట్టినా
ఆటంకాల్ సృష్టించిన
ప్రగల్భాలు పలికినా
ఇబ్బందికి గురిచేసిన

తెలంగాణ సోదరా
మునుముందుకు సాగరా!
తెలంగాణ వచ్చుదాక
తెగించి పోట్లాడరా!!

నిర్భయముగ అడుగువేసి
ఆటంకాల్ తొలంగించి
ప్రగల్భాలు చిత్తుసేసి
ఇబ్బందుల త్రుంచివేసి

తెలంగాణ సోదరా
మునుముందుకు సాగరా!
తెలంగాణ వచ్చుదాక
తెగించి పోట్లాడరా!!

అన్యాయాలక్రమాలు
దౌష్ట్యమ్ములు దౌర్జన్యాల్
ఇకిలింపులు సకిలింపులు
కవ్వింపులు నొవ్వింపులు
అగ్గింపక తగ్గింపక

తెలంగాణ సోదరా
మునుముందుకు సాగరా!
తెలంగాణ వచ్చుదాక
తెగించి పోట్లాడరా!!

కుట్రలెన్ని చేసినా
కుతంత్రాలు పన్నినా
సహనం పాటించరా
మాయల ఛేదించరా
ఘనతను చాటించరా

తెలంగాణ సోదరా
మునుముందుకు సాగరా!
తెలంగాణ వచ్చుదాక
తెగించి పోట్లాడరా!!

జై తెలంగాణ!    జై జై తెలంగాణ!

శనివారం, డిసెంబర్ 21, 2013

అల్పత్వం వీడండి!


ప్రజాస్వామ్య దేశంలో సీ.యం.
మాటలు నిరంకుశము కావా?
బీహారుత్తరప్రదేశు మధ్య
ప్రదేశు బిల్లులు వేరుకదా!

ఈ మూడు రాష్ట్రము లసెంబ్లీల్లో
తీర్మానమ్ముల కేంద్రముకున్
పంపుట మెజార్టి యుండుట వల్లే
సాధ్యమైనది వారలకున్!

తెలంగాణ సభ్యుల మెజారిటీ
తక్కువ యుండిన తీర్మాన
మ్మెట్టుల వీలగునయ్యా యిప్పుడు?
సాధ్యము కాదయ తీర్మానం!

మైనారిటీల కీయగ న్యాయము
నార్టికలు మూడు తీర్చునయా!
లేనిచొ సీమాంధ్రులె తెలగాణకు
నిరంకుశ ప్రభువులె కారా?

బిల్లిట వచ్చియు నారు రోజులయె,
సీ.యం. వచ్చిరె అసెంబ్లికిన్?
వచ్చుటతోడనె మెలికలు పెట్టుట
కుట్రలో భాగ మిది కాదా?

బీయెస్యేలో తీర్మానించిన
రీతినె చర్చలు చేపట్టన్
ఉపసభాపతియె ఆరంభింపగ
ప్రతిపక్షమె పెడచెవిబెట్టెన్!

దీనికి రికార్డులుండగ సీ.యం.
చర్చ మొదలు కాలేదనుటల్,
గొర్రెకు కార్జము లేదనుటేగా!
న్యాయమా? ఇదియు సబబేనా?

ప్రజలంటే సీమాంధ్రులె కానీ
తెలగాణులు ప్రజలేకారా?
ఆధిపత్య దర్పముతో వారల
బానిసలుగ జూచుట తగునా?

ముఖ్యమంత్రిగారూ!

అసత్యాలు దౌర్జన్యాల్ వీడియు
వాస్తవమ్ములను కనవయ్యా!
ఆంధ్రప్రదేశ ముఖ్యమంత్రివయ!
ఒక సీమాంధ్రకె కావయ్యా!

ఇక ఆలస్యము చేయక వెంటనె
బిల్లుపై చర్చ చేపట్టు!
భేదమే లేని ముఖ్యమంత్రిగా
గొప్పతనమ్మును చూపెట్టు!

జై తెలంగాణ!    జై జై తెలంగాణ!


శుక్రవారం, డిసెంబర్ 20, 2013

ఇది నమ్మకద్రోహం కాదా?


తోటకము:
ఇది నమ్మకద్రోహ మిదేహ్యమగున్!
మదిలోపలఁ గుట్రల మానకయే,
వదనాయత  హాసిత వంచకులై
పదునైదు దినమ్ముల వాయిద సం
సదనమ్మునఁ దెల్పఁగ సభ్యతయా?

గీతాలంబనము:
బీయేసి విధానము వీడి యిఁకన్
మాయా సహితోక్తుల మానుఁడయా!
వేయేల? స్వరాష్ట్రపు వీక్షణయన్
మా యాశ నిరాశగ మార్చెదరా?

రథోద్ధతము:
మానుఁడోయి యసమర్థ వాక్యముల్!
మానుఁడోయి యసమాన దర్పముల్!
మానుఁడోయి యవమాన వేషముల్!
పూనుఁడోయి యశమొందు కృత్యముల్!!

ప్రియంవద:
ఇటను స్పీకరిఁక నేక పక్షమౌ
కుటిల మార్గుఁడయి క్రూరయోచనా
ఘటిత దృష్టిఁ దెలగాణ బిల్లుపై
నిటుల వాయిదల నీయ భావ్యమా?

స్రగ్విణి:
న్యాయమార్గమ్ములో నవ్య రాష్ట్రమ్ము వేం
చేయనుండంగ దుశ్శీల దుర్నీతి న
న్యాయకృత్యాలతో నాపఁగాఁ బూనుచో
మాయ ఛేదించి, సన్మాన్యతన్ బొందమే?

స్వాగతము:
స్వాగతింపుఁడయ సక్రమ చర్చల్
వేగఁ జేయుఁడయ వేడుకతోడన్
సాఁగఁజేయుఁడయ చక్కని రీతిన్
గాఁగలట్టి తెలగాణకు జేజే!!

జై తెలంగాణ!    జై జై తెలంగాణ!

గురువారం, డిసెంబర్ 19, 2013

సర్వం దెలిసి సన్నాసుల్లో కలుస్తారా?


చర్చలవెక్కడ అసెంబ్లీలోన?
టీడీపీ వైయెస్సార్సీపీ
అడ్డుచున్నవయ చర్చల నిప్పుడు!
చర్చ లేకుండ తిరిగి పోవునయ!!

టీ ఎమ్మెల్యేల్ లిఖితరూపముగ
అభిప్రాయమును అందజేతురయ!
సీమాంధ్ర నేతలు అఫిడవిట్లనిక
అందజేసినచొ చర్చలైనట్లె!!

సీమాంధ్ర వృద్ధి ప్యాకేజీలకు
చర్చలేకున్న అడ్డుకట్టయే!
చర్చల నడ్డిన జరుగునదేమిటి?
సీమాంధ్రులకిది నష్టమేకదా!!

సర్వం దెలిసీ సన్నాసుల్లో
కలువకండయా, తెలుసుకొండయా!
చర్చలు సేయకయున్న మీరలు
రెంటికిం జెడిన రేవళ్ళౌదురు!!

చర్చలు జరుగు పరిస్థితులున్నచొ
అవసరమగుచో పొడిగింతురయా!
చర్చల నడ్డిన, అవసరమేమిటి?
బిల్లును రాష్ట్రపతికి పంపెదరయ!!

మీడియ కల్పిత వాక్కులు నమ్మకు!
మసి పూసి మారేడుకాయ చేయకు!
జరుగనున్నదియె జరుగక మానదు!
చర్చల సజావుగా నడుపుడయా!!

తెలంగాణ యిక వచ్చుట ఖాయము!
జరుగునదంతా మా మంచికయా!
జై తెలంగాణ! జై తెలంగాణ!
జయము జయము తెలగాణా బిల్లుకు!!

జై తెలంగాణ!    జై జై తెలంగాణ!

బుధవారం, డిసెంబర్ 18, 2013

చర్చలు ఇలా సాగాలి...


(1)
చర్చలే సాఁగు కొఱకయి, చక్కఁగాను
నేక వారమ్ము నేతల కీయఁ దగును!
మార్పు చేర్పులు కేంద్ర సమ్మాన్య సభను
జర్చ సారానఁ దెలుపంగఁ జాలుదురయ!
సభ్య క్రమశిక్షణము మేలు సభ్యులకును!
శాంతి పూర్వక చర్చలే సభ్యత కద!!

(2)
ఒకరు మాట్లాడుచున్న, మఱొకరు నడుమ
తలను దూర్చంగవలదయ్య! తగిన రీతి
పక్ష నిమిషకాలము చాలు వాదనకును!
ఏ నినాదాలు సేయ రాదీక్షణమున!
శాంతి పూర్వక చర్చలే సభ్యత కద!!

(3)
శాంత వాతావరణమందుఁ జక్కఁగాను
చర్చ జరుగునప్పుడు భంగ పర్చఁగాను
బూను సభ్యుల "సస్పెండు" పొందఁ జేసి,
చర్చ సాఁగంగఁ జేయుఁడు సంతసమున!
సభను వాయిదా వేయుట జరుగరాదు!
 శాంతి పూర్వక చర్చలే సభ్యత కద!!

(4)
సభను నడ్డుట, యఱచుట సమ్మతమ్ము
కాదు! చర్య గైకొనఁగ, శిక్షను గనకయ
మునుపె బాధ్యతఁ దెలిసి, ప్రమోదకరపు
రీతి మెలఁగంగఁ దగునయ్య నేతలంత!
శాంతి పూర్వక చర్చలే సభ్యత కద!!

(5)
శుభకరమ్మగు చర్చలే శోభఁ గూర్చు!
నుభయ రాష్ట్ర జనులకును విభవ మొసఁగు!
లాభదాయకరీతిలోఁ బ్రమదమెసఁగఁ,
జర్చ జరిపి, రాష్ట్రపతికిఁ జప్పున నిది
పంపుఁ డోయయ్య, విజయోత్సవమ్ముకొఱకు!

జై తెలంగాణ!    జై జై తెలంగాణ!

మంగళవారం, డిసెంబర్ 17, 2013

స్వాగతం...సుస్వాగతం!


స్వాగత వృత్తము:
స్వాగతించిరయ సక్రమ బిల్లున్,
వేగ చర్చలిఁక విందులు సేయున్,
సాఁగిపోవునయ చక్కని త్రోవన్,
కాఁగలట్టి తెలగాణకు జే జే!

జై తెలంగాణ!    జై జై తెలంగాణ!

తెలంగాణ తృతీయ విజయం!

కూళలు మూర్ఖులు బిల్లును చించుచు
త్రొక్కుచు అవమానించిరయా!
వీరు ప్రజాప్రతినిధులా? కారయ
దుశ్చేష్టల దుర్మార్గులయా!

రాష్ట్రపతియె పంపిన ఈ బిల్లును
అవమానించుట "నేత"పనా?
రాజద్రోహము కాదా? అట్టుల
దౌష్ట్యమ్మును జూపుట తగునా?

***

సచివాలయ సీమాంధ్రులు ఉత్త
ర్వులు న్నిబంధన జవదాటిరి!
రెచ్చగొట్టెడి సవాళ్ళను విసరుచు
వీరంగాన్నే సృష్టించిరి!

నిరసన ర్యాలీల్ ధర్నాల్ చేయగ
చోద్యం చూసిరి పోలీసుల్!
కౌటిల్యమ్మున కుయుక్తి తోడను
ఇట్టుల చేయుట సబబేనా?

***

తెలంగాణ నాయకులారా! మీ
స్పందన సౌమ్యత నందవలెన్!
బట్టగాల్చి పై వేతురు, జాగ్రత,
శాంతపు చేతల పోరవలెన్!

ఈనగాచి నక్కలపాల్ సేయక
జాగ్రతతో మెలగన్ శుభమౌ!
దుష్టుల దూరము నుంచియు వర్తన
సేసిన తెలగాణా మనదౌ!

తస్మాజ్జాగ్రత, జాగ్రత! వినుమా,
రాష్ట్ర ప్రయోజనమే కనుమా!
తెలంగాణ రాష్ట్రావతరణముకు
స్వాగత నాదము చేకొనుమా!

***

ఎట్టకేల కీ తెలగాణా బిల్
అసెంబ్లిలోపల చర్చకురాన్,
ప్రతిపక్ష నాయకుడు నోర్మూసెనహో!
వాయిదాపడెను రేపటికిన్!

చర్చలు జరిగిన జరుగక యున్నను
తెలంగాణ కడ్డేమున్నదయా?
పార్లమెంటులో తప్పక నెగ్గును!
ఇదియే "తృతీయ విజయ"మయా!!

జై తెలంగాణ!   జై జై తెలంగాణ!

సోమవారం, డిసెంబర్ 16, 2013

కుట్ర వద్దు!


రాష్ట్రపతియె పంపించిన
బిల్లు వచ్చు నేడు!
సకలామోదము తెల్పుట
జరిగేట్లుగ చూడు!

ఓటు లేదు, చర్చె యుండె,
సజావుగా సాగు!
మరల పంపగాను నీవు
చేయకయ్య జాగు!

కుట్రల నువు చేసితివా
తగిన శిక్ష యుండు!
శాంతిని సాధించితివా
మెప్పులె నీకుండు!

జై తెలంగాణ! జై జై తెలంగాణ!ఆదివారం, డిసెంబర్ 15, 2013

ఇదేనా నీ ఔన్నత్యం?


వచ్చెనసెంబ్లీముందుకు తెలంగాణ బిల్లు;
కేంద్ర విధేయుడవైతే కాకోయీ ముల్లు!

బిల్లునడ్డుతానంటే చూస్తూ ఊర్కుంటామా?
న్యాయమైన తెలంగాణ సాధింపక మానెదమా?

జగనుబాబు, చంద్రబాబుతోడ కలసిపోరినా;
కేంద్రం ప్రతిపాదనమ్ము వ్యర్థం అయిపోవునా?

కుక్కయె బెదరించి చెప్పునెత్తుకొనియు పోయినట్లు;
మీరలు బెదరించి యిపుడు తెలంగాణ నాపుదురా?

ఇప్పుడు కాకున్న రేపు తెలంగాణ వచ్చునయా!
కల్లు తాగినట్టి కోతివలె చిందులు వేయకయా!

ఔన్నత్యం ప్రదర్శించి ఘనతను సాధించుమయా!
ముఖ్యమంత్రి పదవికున్న గొప్పతనం పెంచుమయా!!

జై తెలంగాణ!    జై జై తెలంగాణ!


శనివారం, డిసెంబర్ 14, 2013

న్యాయమైన తెలంగాణ!


న్యాయమైన తెలంగాణ
బిల్లు నణచివేయగాను
దౌష్ట్యమ్మును చూపుటేల?
కుతంత్రాలు పన్నుటేల?

నాడు చర్చసేయగాను
స్వల్పకాలమిచ్చినారు!
తెలిసికొనక వాదించుట
అల్పజ్ఞత కాదటోయి?

చిన్నమార్పు సూచింపగ
చర్చయుండవలెననిరయ!
నేతల అనుమతి తోడనె
చర్చసేయవలెననిరయ!

గతచరితను తెలిసికొనియు
వర్తింపగవలెనుకదా!
ఓటింగుకు రాదనియును
తెలిసియేల వాదింతురు?

అరువదేండ్ల తెలంగాణ
ప్రజాస్వామ్య విజయమిదే!
ఇది అందరి విజయమయా!
ప్రతి ఒక్కరు ధన్యులయా!!

జై తెలంగాణ!  జై జై తెలంగాణ!

ఇక దుష్టుల ఆటలు సాగవు!


(1) జలదము:
మా తెలగాణ రాష్ట్రమిట మానవతా
చేతముతోడ వెల్గఁగను; జిత్తులతో
భూతము వోలె మ్రింగఁగను బూనికతో
గోతులు త్రవ్వుచుండిరిటఁ గ్రూరతతోన్!

(2) తోవకము:
విసమును జిమ్మెడి వెఱ్ఱులతో, సం
తసముగ నుందురె నా తెలగాణుల్?
వెసఁ జెడుమాటల బీరము లేలా
గు సహన మూర్తుల కూర్మిని బెంచున్?

(3) స్రగ్విణి:
న్యాయ మార్గమ్ములో నవ్య రాష్ట్రమ్ము వేం
చేయ నుండంగ దుశ్శీల దుర్నీతి న
న్యాయ వృత్తుండ్రునై యాపఁగాఁ బూనుచో,
మాయ ఛేదించి, సన్మాన్యగాఁ జేయరా?

(4) వంశస్థము:
పరాకుతోఁ బల్కెడు పాడుమాటలే
స్వరాష్ట్ర కాంక్షోద్భవ సహ్యమయ్యె! స
త్పరీక్షలో నెగ్గును తత్సభన్ వెసన్!
విరాజిలున్ రాష్ట్రము వేగిరమ్ముగా!!

(5) తోటకము:
తెలగాణము వచ్చును తృప్తినిడున్!
బులకించెద రిచ్చటి పోరుజనుల్!
తులకించును రాష్ట్రము! దూరమగున్
పలుగాకుల దౌష్ట్య కుపాలనమే!!

జై తెలంగాణ!   జై జై తెలంగాణ!

గురువారం, డిసెంబర్ 12, 2013

సాగదీత...కుట్రేనా?


అదిగో వచ్చెను తెలగాణా బిల్!
వచ్చెనసెంబ్లీ చర్చలకొరకై!
ఒకటో రెండో మూడు రోజులో
సమయం పట్టును చర్చలకొరకై!

కానీ, బిల్లుకు ప్రెసిడెంటిచ్చెను
ఆరువారముల సమయమ్మిప్పుడు!!
ఇంత సమయమ్ము నిచ్చుట కేదో
బలమైన కారణమ్ముండవలెనయా!

అనుమానమ్మెదొ పొడసూపెను మది!
కాలమిచ్చి యిక సాగదీయుటకె
కాదుగదా సీమాంధ్రుల కుట్రల
లాబీయింగుల మహిమమ్మిదియే?

కేంద్రము పూనిన కార్యము చక్కగ
సకాలమ్ములో నెరవేరును గద!
భేషు భేషనును తెలగాణమ్మే!
దీప్తిమంతమై కాంగ్రెసు వెలుగును!!

త్వరత్వరగా చర్చల జరిపించియు
కేంద్రముకంపగ యత్నించుటయే
ముందరనున్న మహత్కార్యమ్మిది!
తాత్సారమ్మిక చేయగనేలా?

కుట్రచేయుచో తిప్పికొట్టెదము!
మంచికేయైన కొనియాడెదము!
త్వరగా తేల్చుడు వారములోనే
త్వర త్వర త్వర త్వర త్వర త్వరగా!!

జై తెలంగాణ!   జై జై తెలంగాణ!