గమనిక:

ఈ బ్లాగులోని టపాలకు పెట్టే వ్యాఖ్యల్లో అసభ్య, అశ్లీల, అపఖ్యాతికర, దూషణ, విరుద్ధ, చట్టవ్యతిరేక, వివాదాస్పద, హానికర, అవహేళనాత్మక వ్యాఖ్యలు రాసేవారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోబడతాయని మనవి. దయచేసి గమనించగలరు.
Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

ఆదివారం, సెప్టెంబర్ 29, 2013

నా తెలంగాణ జనభేరి!“హైదరాబాదు తెలగాణదౌ” నటంచు
వచ్చిరే పది జిల్లాల ప్రజలు కదలి
యా నిజాం కళాశాల గ్రౌండ్స్ నందు నిండ!
సకల తెలగాణ జనభేరి సాక్ష్య మిదియె!! (1)

పెట్టుఁడీ బిల్లు పార్లమెంట్ చట్ట సభను
వేగమే” యంచుఁ దెలగాణ సాఁగి వచ్చి
నినద మెత్తెను గొంతెత్తి వినఁగ ఢిల్లి!
సకల తెలగాణ జనభేరి సాక్ష్య మిదియె!! (2)

కడుపు మండిన వార లిక్కడను నుండ్రి;
వేగఁ దెలగాణ రాష్ట్రమ్ము నీఁగదెయని!
కడుపు నిండిన వార లక్కడను నుండ్రి;
హైదరాబాదు దోఁచఁగా నద నిదెయని!
మండు వారికి శత్రు లీ నిండు వారె!
సకల తెలగాణ జనభేరి సాక్ష్య మిదియె!! (3)

ఆత్మ బలిదాన మిడిరి సహస్ర వీర
జనులుకాంక్షమై తెలగాణ జనులు నిటను
వచ్చి రంజలి ఘటియింపఁ బరుగు లిడుచు!
సకల తెలగాణ జనభేరి సాక్ష్య మిదియె!! (4)

రాష్ట్ర మీయంగఁ బ్రకటించఁ బ్రభుత యచట;
దాని నడ్డుకొనిన యాంధ్ర దౌష్ట్య యుతుల
చేష్ట ఖండింపఁగాఁ బ్రజల్ చేరి రిచట!
సకల తెలగాణ జనభేరి సాక్ష్య మిదియె!! (5)

మా తెలంగాణ నాయక మాన్యుల నవ
మాన పఱుపంగఁ దగదనిమానహీను
లైన సీమాంధ్రులకుఁ దెల్పఁగానిచటికిఁ
దరలి వచ్చిరి తెలగాణ వర జనులును!
సకల తెలగాణ జనభేరి సాక్ష్య మిదియె!! (6)

ఆ దినేశుని దౌష్ట్యమ్ము లాగడములు
సాఁగవను తీర్పు వినియువిచార మెడల
సంతసమ్మున గొంతెత్తి వంత పాడఁ
బరుగులెత్తి వచ్చిరి జనుల్ ప్రబలు రయ్యు!
సకల తెలగాణ జనభేరి సాక్ష్య మిదియె!! (7)

మా తెలంగాణ రాష్ట్రమ్ము మా కిడుఁడన,
మూర్ఖ బుద్ధియౌ కిరణుండు ముఖ్యమంత్రి
పదవి నడ్డము పెట్టియు వదరుచుండఁ,
ద్రిప్పి కొట్టంగ వచ్చిరి యిప్పు డిటకు
పది జిలాల ప్రజలు వేగ పడుచు మిగుల!
సకల తెలగాణ జనభేరి సాక్ష్య మిదియె!! (8)

ఆంధ్రలోఁ గొన్ని వర్గమ్ము లడ్డుపడఁగ;
బడుగు బహుజన వర్గాల ప్రజలు ప్రబల
ముగనుతెలగాణ రాష్ట్ర మీయఁగను గోర,
వారి నణచు క్రూరుల పని పట్ట నెంచి,
యిటకుఁ దరలి వచ్చిరి జను లీ విధముగ!
సకల తెలగాణ జనభేరి సాక్ష్య మిదియె!! (9)

మా తెలంగాణ రాష్ట్రమ్ము మా బలమున
సత్వరమ్ముగ నేర్పడున్సకల జనులు
సంతసింతురుజేజేల సంతస నిన
దమ్ములు తెలగాణ జనులు తఱచి తఱచి
చేతురని తెలుపఁగను వచ్చిరయ యిటకు!
సకల తెలగాణ జనభేరి సాక్ష్య మిదియె!! (10)

శనివారం, సెప్టెంబర్ 28, 2013

నిన్న మొన్నటి దాఁక వంచించు మాట!


*
నిన్న మొన్నటి దాఁక వంచించు మాట
లెన్నొ మాట్లాడి, “తెలగాణ మున్నది యటఁ
గేంద్ర కరమున! నా చేఁతి కేమి యిడక
యుండ్రి! వారలదౌ నిర్ణయోద్ధృతినిట
నేను తలఁదాల్చి, యనుసరించెద నిజమ్ము!
నమ్ముఁ” డంచుఁ జొక్కంపు బంగారు మాట
లాడి; నేఁడుఁ దప్పి, మఱొక్క లాగున విని
పించుచును ముఖ్యమంత్రి ఱంపిల్లుచుండె!! (1)

*
“నీర ముద్యోగము లుపాధి ఘోరమైన
పాటులందును విభజన వలన నిచటఁ!
గాన, కేంద్రమ్మిఁక మఱియొక్క తఱిఁ దఱచి,
విభజనంపు టాలోచన వేగముగను
మానవలె” నంచు మన ముఖ్యమంత్రి వలికె! (2)

*
నీటి పాట్లను ట్రిబ్యునల్ తేఁట పఱచు;
మఱియు, నుద్యోగులకు నియమావళి యిట
నుండెను; నుపాధి కొఱ కే జనుండు నైన,
నెచటికైనను బోయి యుండినను నెవరు
నీ ప్రజాస్వామ్య దేశాన నెటుల నాపు
దురు? కనుక, నివియ వితండ దుర్మదాంధ
దర్పిత వచనమ్ములు! కాన, తగ్గుమనుచు
నిచటి తెలగాణ జనులు ఖండించుచుండ్రి! (3)

*
స్వార్థపూరిత దూషిత వాక్కులివియ;
యివియ తెలగాణ జనులను నీసడించి,
రెచ్చఁగొట్టెడి పలుకు! లుద్రేక జన్య
వా క్కలహ కారణమ్ములు! భ్రమముఁ గొలుపు
నివియ సీమాంధ్ర జనులకు; నెంతయేని
మోసమునుఁ గూర్చు మాటలు! ముందు ముందు
నెన్నికలలోన గెలుపొంద, నిక్కముగను
నెత్తుగడ కాక, యిదికాదె నీచ కృతము? (4)

*
మొదట నొకమాటఁ బలికియుఁ, బిదప మఱియు
నొకటి వలుకంగ, రెండు నాలుకలు గలవె?
వాక్కు స్థిరముగా నుండఁగా వలయుఁ; గాని,
పూఁట పూఁటకు మాఱిన, మూర్ఖుఁడనరె? (5)

*
బొంకులను బల్కి, యిట నట మూఢ మతినిఁ
బ్రజల మోసగించంగ దిగ్భ్రాంతులయిరి!
రెచ్చిపోవునట్టుల వారి గిచ్చి, యిటులఁ
గోపమునుఁ బెంచఁగా నెంతొ ఘోరమొదవె! (6)

*
ముఖ్యమంత్రి యనంగను ముఖ్యముగను
నిరువుఱను శాంత పఱుపంగ స్థిర తముఁ డని,
శాంతి కాముకుఁడని యంచు, సఖ్యముగను
మెలఁగి, కేంద్ర శాసనముల మీఱకుండ
నందఱును దలఁదాల్చెద రహరహమ్ము!
కాని, కోపమ్మునుం బెంచు ఖండితమగు
వచనములు వల్కఁగా గౌరవమ్మె చెడెను!! (7)

*
"నేను సీమాంధ్ర పక్షమే కాన, ప్రభుత
యే తెలంగాణ ప్రకటన నిపుడె తిరిగి
వెనుకకును దీసికొనుదాఁక వెనుక యడుగు
వేయ; నేను రాజీనామ చేయుటకును
జంకఁ బోను! క్రికెట్టున నింకఁ జివరి
బంతి నా చేఁత నున్నది! పరుగు లాఱొ,
యోడి పోవుటయో, చూచె దోయి నే" న
టంచుఁ బలుకంగ నిష్ఫలితమ్మె కలుగు! (8)

*
ఆటలో నోడిపోయెద నంచుఁ దెలిసి,
గెలిచె దంచును బలుకంగ గెలుపుఁ గనునె?
ఆట యెప్పుడో ముగిసెలే, యటఁ బ్రకటన
కేంద్రమే చేసె! తెలగాణ కిది సమయము!
హైదరాబాదుతోఁ గూడినట్టి రాష్ట్ర
మునొసఁగంగ మాటిచ్చెను గనుక, మాట
తప్పు నవకాశమే లేదటంచుఁ జెప్పె!! (9)

*
అవని విదీర్ణమైనను, హిమాద్రి చలించుటఁ గల్గినన్, మహా
ర్ణవ మది యింకినన్, దివసనాథుఁడుఁ, జంద్రుఁడుఁ దేజ మేదినన్,
నవ తెలగాణ రాష్ట్రము జనావళి మెచ్చియు, “జే” యనంగ, గౌ
రవయుత యయ్యు వచ్చును, విరాజిలుచుం జిఱునవ్వు తోడుతన్! (10)

జై తెలంగాణ!      జై జై తెలంగాణ!

బుధవారం, సెప్టెంబర్ 25, 2013

ఆత్మబలిదాన సాహస్రి...!ఆత్మ బలిదాన సాహస్రియ యిట మాకు!
హైదరాబాదు కొలువు మీకే దొఱుకును!!
నాత్మ గౌరవోద్యమ తీక్షణమ్ము మాకు!
మేము చచ్చినన్ గొలువులు మీకు వలయు!! (1)

నీదు లక్ష్యమ్ము హైదరాబాదు; కాని,
దానిఁ గూడిన తెలగాణమేను మాది!
మాధ్యమముకై నిమిష కాలమందు మీకు
నుద్యమము; మాకు నిచట నిత్యోద్యమమ్మె!! (2)

ఆంగ్ల పాలనలో మీర లాంగ్ల విద్య
నందఁగ; నిజాము పాలన యందు మేము
విద్య లేనట్టి వారము; వేగిరముగఁ
గొల్లఁగొట్టితిరయ మీరె కొలువు లన్ని!! (3)

ఇటెటు రమ్మన్న వచ్చియు నిల్లు మాదె!
మీరు పోపొండటనఁగానె, మేము వెడలి,
ప్రక్క రాష్ట్రాలు, దేశాలు  వలయు కొలువు,
బానిసల వోలెఁ జేసెడి బ్రతు కిదేమి? (4)

అఱువదేండ్లుగ పాలించి, వఱలి మీరు
బాగుపడితిరి! మేము నిష్ఫలిత దుష్ట
దాస్య శృంఖలా బద్ధ విదార హృదిని
బ్రతుకు నీడ్చుచుఁ జచ్చుచు బ్రతికితి మిట!! (5)

న్యాయమే మీకు రాష్ట్రమ్ము నాపు టిదియ?
యాత్మ బలిదాన మెద్ది మీ యాత్మఁ దాఁకెఁ?
గఱుగ లేదె మీ హృదయమ్ము? కర్కశులరె?
యైనచో మీకు మాకుఁబొ త్తయ్య వలదు!! (6)

మంగళవారం, సెప్టెంబర్ 24, 2013

నేను నీ తోడఁ గలసి యుండినను జెడుదు!


“నేను నీ తోడఁ గలసి యుండినను జెడుదు”
నంచు విడిపోవు వాని, దర్పించి లాగి
కొనుచుఁ దమతోడ నుండు మటనియు, దుష్ట
వర్తనము సేయ మెత్తురే? ధూర్తు లండ్రు! ()

కలసి యుండఁగ వలెనన్నఁ గరుణఁ జూపి,
ప్రేమ కుఱిపించి, కష్టాలఁ బ్రీతిఁ దొలఁగఁ
జేసి, నష్టాలఁ బూడ్చి, విశిష్ట రీతి
వర్తనము సేయఁగా వలె, పరహితులయి! ()

కలసి యున్నచోఁ గలవు సుఖమ్ములంచుఁ
బలుకఁగా సరిపోదు; ప్రవర్తనమును
మార్చుకోవలె; “సరియ నే మాఱితి” నని
పైఁకిఁ జెప్పి, దౌష్ట్యముఁ జూప ఫలిత మేమి? ()

ఐన నా స్థాయి దాఁటెఁ! బ్రధానముగను
రాష్ట్ర మేర్పాటుఁ జేయంగఁ బ్రార్థనమును
జేయఁ గేంద్రమ్ముఁ బ్రకటించె; స్థిరత రాష్ట్ర
మును గొనంగను వేచిరి జనులు నిచట! ()

కేంద్రమే కృత నిశ్చయ క్షిప్ర రాష్ట్ర
విభజన స్థితయుం గాఁగ; సభలు సేసి,
కృతక బుద్ధి సమైక్యాంధ్ర వ్రతముఁ బూని,
యుద్యమము సేయ నౌనె సయోధ్య మీకు? ()

కేంద్రమే పూనె విభజన కృత్యమునకు!
నెవ్వ రన్యాయమున మ్రగ్గి నెవ్వఁ గనిరొ;
యెవ్వ రన్యాయముం జేసి నెవ్వ నిడిరొ;
కేంద్రమునకుఁ దెలిసెఁ గాన క్షిప్ర మిడెను! (౬)

సోమవారం, సెప్టెంబర్ 23, 2013

ఒకటికిఁ బదిమాఱులు


ఒకటికిఁ బదిమాఱులుఁ దాఁ
బ్రకటించియును దెలగాణ రాష్ట్రమ్మీయన్,
మోకా లడ్డము వెట్టిన,
మాకేమియుఁ గాదటంచు మఱి కేంద్ర మనెన్! (1)

సీమాంధ్ర సమైక్యోద్యమ
నీమమ్మున బీద బిక్కి నీల్గుచు బ్రతుకన్;
దామెంతయుఁ గనఁగ నునికి,
క్షేమము తగ్గియుఁ బ్రయాస చెలరేఁగె నటన్! (2)

మూసిరి ప్రభుత్వ సంస్థలు;
చేసె సమైక్యాంధ్ర తీర్పు సిగ్గిలఁ జేయన్!
మూసిరె ప్రైవేటు బడులు?
వేసిరి "ప్రైవేటు బస్"లు విరివిగ నచటన్! (3)

ధనికు లుద్యోగులును బెద్దమనుషు లచటఁ
జింత యేమాత్ర మైనను జేరనీఁక,
పోజు లిచ్చుటకై టీ.వి. ముందుఁ జేర;
బాధ లందిరి బలహీన బడుగు జనులు! (4)

మానుఁ డిఁకనైన సీమాంధ్ర మాన్యులార!
తేట తెల్లమాయె "సమైక్య" దీక్ష లన్ని;
బడుగు జనుల బాధించక వదలి వాని,
రెండు రాష్ట్రాల సాధించి, ప్రేమఁ గొనుఁడు! (5)

శుక్రవారం, సెప్టెంబర్ 20, 2013

ఆడి తప్పెడి వాఁడె సీమాంధ్ర నేత!


వై. యస్. ఆర్.:

"ఎన్నికలలోన మీ పొత్తు నెన్ని, మీకు
మీ తెలంగాణ నిత్తుము మేము గెలిచి!"
యంచుఁ బలికి, సీమాంధ్రలో ననియెఁ బిదప,
"వలయు ’వీస’ హైద్రాబాదు పట్టణమున!"
ననుచు మాట మార్చెనయ సీమాంధ్ర నేత! (1)


ఎన్. చంద్రబాబు నాయుఁడు:

"మీ తెలంగాణ కనుకూల మెపుడు మేము;
బిల్లు పెట్టిన, మద్దతు నెల్లర మిడి,
తెత్తు మో ప్రజలార! యోటేయుఁ" డనుచుఁ
బలికి, కేంద్ర ప్రకటనమ్ము వఱలఁగ నిడ,
దాని, వెనుకకు మఱలంగఁ దఱిమె నితఁడు! (2)ముఖ్యమంత్రి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి:

"మీ తెలంగాణ యంశమ్ము మేము కాదు,
కేంద్రమే చూడ వలయును! కేంద్ర మెట్టి
నిర్ణయముఁ గైకొనినఁ గాని, నేను కట్టు
బడెద" నంచుఁ బలికి, నేఁడు పలుకుఁ దప్పి,
"వేఱు పడఁ గష్టములు వచ్చు! వేఱు వల"ద
టంచు సీమాంధ్ర వాదమ్ము నెంచి పలికె! (3)

బుధవారం, సెప్టెంబర్ 18, 2013

విఘ్నరాజ!

కవి పండిత రచయితృ బృందమునకు, వీక్షకులకు
వినాయక నిమజ్జనోత్సవ శుభాకాంక్షలు!

హెచ్చు తగ్గులు లేనట్టి హిత మనమున,
దరికిఁ జేరనిచ్చితిమి యందఱనుఁ బ్రేమఁ
గుఱియ; స్వార్థ మేమాత్రమ్ముఁ గోర మయ్య;
వేగఁ దెలగాణ మీవయ్య విఘ్నరాజ! (1)

మమ్ము బాధించినట్టి సీమాంధ్రులకును
మంచి బుద్ధిని దయసేసి, మమత గలుగు
వారలుగ మార్చి, దీవించి, వరము లిచ్చి,
వేగఁ దెలగాణ మీవయ్య విఘ్నరాజ! (2)

మాయ లేనట్టి వార; మమాయకులము;
కుడు మటన్నఁ బండు వటంచుఁ గూర్మి మీఱ,
సంతతము సంతసముఁ బూని, స్వాగతింప;
వేగఁ దెలగాణ మీవయ్య విఘ్నరాజ! (3)

తెలుఁగు వారందఱును నొక్కటిగను నుండి,
ప్రాంతములుగాను విడిపోవ బాగటంచు,
వేడుచుంటిమి ప్రార్థించి, పేర్మి మీఱ;
వేగఁ దెలగాణ మీవయ్య విఘ్నరాజ! (4)

ఆత్మ గౌరవోద్యమ మిది, యాదరించి,
యిష్టములఁ దీర్చి, యెడఁబాపి కష్టములను,
మమ్ముఁ గరుణింప వేడెద మనమునందు;
వేగఁ దెలగాణ మీవయ్య విఘ్నరాజ! (5)

సోమవారం, సెప్టెంబర్ 16, 2013

హైదరాబాదులో మేము

తెలంగాణ కవిమిత్రులకు, రచయితలకు, ప్రజలకు
తెలంగాణ విలీన/విమోచన దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు!

"హైదరాబాదులో మేము హాయిఁ గనుచు
నిటులె యుందుము, విభజన లేవి వలదు!
విభజన మటన్న నుద్యోగ విధులు వీడి,
యుద్యమము సేతు"మని మీర లొఱల నేల? (1)

"పోవుచో మీరు పోపొండు; ముదముఁ గనుచు,
నిచట హైదరాబాదులో నేర్పు మీఱ,
దోపిడులు సేయుచును నుందు మోయి, పొ"మ్మ
నఁగ నిదియె నీదు తాతల నాణ్య ధనమె? (2)

ఇటకు వచ్చినదియె మీర; లిచటి వనరు
లెల్లఁ గొల్లఁగొట్టితి రీర; లిచటి కొలువు
లెన్నియో దొడ్డి దారిన నెటులొ పొంది,
"యిదియె మా నేల; మీరలే యెటకొ పొం"డ
టన్న నేతీరుగాఁ జూతు మన్న మిమ్ము? (3)

ఈ తెలంగాణమున నున్న యెట్టి యాంధ్ర
జనులు తాము దోపిడి సేయఁ జంకి రనిన,
వారి నెట్టి మాటయు మేము వల్కకుండ,
గౌరవముగాను జూతుము ఘనత నిడియు! (4)

దోపిడీ సేసి నట్లైన దుడ్డు కఱ్ఱ
చేఁతఁ బట్టియుఁ దఱుముచు శిక్ష వేసి,
న్యాయముగ నీది నీకును, నాది నాక
టంచుఁ బంచి, యంపెద మోయి యాంధ్ర జనుఁడ! (5)

శనివారం, సెప్టెంబర్ 14, 2013

ఇచటఁ "దెలగాణ" యుద్యమము

ఇచటఁ "దెలగాణ" యుద్యమ మెదుగ నీఁక,
బంధితులఁ జేసె రక్షక భట ఘనుండు;
నట "సమైక్యాంధ్ర" యుద్యమ మధిక మగుట
కొఱకు సహకార మందించుఁ గూర్మి మీఱ! (1)

"హైదరాబాదు నభివృద్ధి యందు మేము
పెట్టుబడులు చేపట్టియు వృద్ధిఁ గంటి;
మిదియ మాది" యనంగను నెవరి దయ్య?
యాఱు కోట్ల బడుగులు సీమాంధ్రులదియ?? (2)

శుక్రవారం, సెప్టెంబర్ 13, 2013

పెద్దమనుషుల యొప్పందము

పెద్దమనుషుల యొప్పంద మెద్దరిఁ గనె?
ముల్కి నియమాల పాలన మూఁతఁ బడియె;
నాఱు సూత్రాల పథకమ్మె యటక నెక్కె;
నీతిఁ దప్పిరి తెలగాణ మాత యేడ్వ!

మంగళవారం, సెప్టెంబర్ 10, 2013

మాది కడుపు మండిన యుద్యమమ్ము!


మాది కడుపు మండిన యుద్యమమ్ము;మీది
సుమ్ము కడుపు నిండిన యుద్యమమ్ము; కాన
కడుపు మండిన, నిండిన కలియు టెట్లు?
నా తెలంగాణ కోటి రత్నాల వీణ!

సోమవారం, సెప్టెంబర్ 09, 2013

కొనఁగ మదరాసు నగరమ్ము

కవిపండిత మిత్రులకు, వీక్షకులకు
వినాయక చతుర్థి పర్వదిన శుభాకాంక్షలు!!
కొనఁగ మదరాసు నగరమ్ముఁ గోరి, యాంధ్ర
రాష్ట్రము నిడ నొప్పుకొనఁగ; భ్రాంతి విడక,
యాంధ్ర రాష్ట్రమ్ము కోసమై యాస పడిన
పొట్టి శ్రీరాములుం గోలు పోయితి రయ! (1)


ఆత్మ బలిదాన ఫలితమ్మె యాంధ్ర రాష్ట్ర
మేర్పడుట కాదె! కర్నూలు మీకు రాజ
ధానియౌట సంతృప్తిని నీని కతన;
హైదరాబాదుపైఁ బ్రేమ లవతరించె! (2)

దుష్ట చింతన తోడుత దుర్జనులయి,
రహిని భాషాప్రయుక్త రాష్ట్రమ్ము పేర,
మాయచేఁ దెలగాణమున్ మంత్రబలిమిఁ
గలిపి, రాంధ్రప్రదేశమౌ కాంక్ష మెయిని! (3)


అన్నదమ్ముల వలె నుందు మనిన
నాఁటి యొప్పందములును మున్నీటఁ గలిసె;
స్వార్థ పరతయు హెచ్చఁగ స్వాగతించి,
యన్ని యధికారములు పొంది రయ్య మీరు! (4)


నీరు, విద్య, విద్యుచ్ఛక్తి, నేలబొగ్గు,
కొలువులును, భూమి, యభివృద్ధి, కూర్మి ధనముఁ
గొల్లఁగొట్టియు, వ్యాపార కూటములుగఁ
దిష్ఠ వేసియు, ధనములఁ దేలి రయ్య! (5)


మా తెలంగాణ జనుల నమాయకులుగఁ
జేసి, దోపిడీల్ సేసియు, శీఘ్రముగను
ధనములార్జించి, మిగుల నధఃకరించి,
బానిసలఁ జేసినారు సత్వరిత గతిని! (6)


ఆ దురంతాల ధాటికి నాఁగలేక,
యుద్యమమ్ములు సేసిరి యుక్త రీతి!
నెందఱో యాత్మ బలిదాన మిడియు, నాంధ్ర
పాలకుల దౌష్ట్యముల మాన్పఁ జాల రైరి!! (7)


అఱువ దేండ్లుగ సాఁగిన యట్టి పాల
నమ్ము నేఁడు మాన్పంగఁ గేంద్రమ్ము వెసను,
వేఱు రాష్ట్రమ్ముగాఁ జేసి తీఱఁగాను
దలఁచి, ప్రకటించె తెలగాణ, దయను బూని!! (8)


ఆదివారం, సెప్టెంబర్ 08, 2013

హైదరాబాదు నగరాన

హైదరాబాదు నగరాన నాధిపత్య
మును గొనలు సాఁగఁ జేయ సభను జెలంగి,
యల సమైక్యాంధ్ర నాట కాహ్వానితు లిడు
కల్లబొల్లి మాటలు పాటలెల్ల కల్ల! (1)


ఆ సమైక్యత యెట్టుల నాదరింత్రు?
కలిసి యుంద మనుట యెట్లు కలుగు నిచట?
నెటులఁ బిల్లియు నెలుక లొక్కటిగ నుండు?
నెటులఁ బీడకుల్ పీడితు లేకమగుట? (2)


అన్న దమ్ములు కారు వీ రణచఁ బడిన
వార లైరయ్య, పీడక బాధితులయ!
దోపిడీదారులుం గోర, దోచఁ బడిన
వార లెట్టుల కలియంగ వలతురయ్య? (3)


రక్తముం గ్రోల మరగిన రక్కసు లిటు
శాకములఁ దిందు మనఁగానె, సంబరపడి,
దరికిఁ జేరంగఁ బోదురే ధరణి జనులు?
నటులె సీమాంధ్ర, తెలగాణ నిటఁ గలుపుట! (4)

శనివారం, సెప్టెంబర్ 07, 2013

అన "సమైక్యాంధ్ర" కాదు

అన "సమైక్యాంధ్ర" కాదు, "సమైక్య భార
త" మ్మనవలెను జను! లంతదనుకఁ దారు
"భారతీయులు కా" రని తెలియవలెను;
లేనిచో మానవత్వమ్ము లేనివారె!! (1)

ఒకఁడు విడిపోదు ననుచుండ, నొకఁడు కలసి
జీవనము సేయఁ గోరుట, శ్రేయ మగునె?
దోపిడీ సేయఁబడినట్టి దోష రహితు,
"దోచుకొందును ర" మ్మనెదోయి, తగునె? (2)

కలిసి యుండఁగ వలెనన్న కావలయును
నిరువు రంగీకృతులుగాను నిక్కముగను!
వేఱు పడవలె నన్నచో, వేఱు పడెడి
వారి యంగీకృతమ్మె కావలయు నంతె!! (3)

"మేము కలసి యుండుఁ డటన్న, మీరు కలసి
యుండఁగా వలె! విడిపోవ నొప్పుకొనము!!
కలసి మా తోడ నుండి, బాధలను బొంద,
మాకుఁ బట్ట" దనెడి మాట మంచితనమె? (4)

మా తెలంగాణ ప్రజల సన్మానసముల
బాధ పెట్టక యుండ సంప్రార్థన లివె!
ప్రాంతములుగాను విడిపోయి, భ్రాతలుగను
కలిసి యుందము సీమాంధ్ర ఘనత యెసఁగ!! (5)

శుక్రవారం, సెప్టెంబర్ 06, 2013

అన్నదమ్ముల వలె

అన్నదమ్ముల వలె నఱమరికలు లేక,
వేఱు పడిన మేలు; ప్రేమ లెసఁగు!
కలసి యుండుఁ డనుచు, ఘన నాయకుం డ్రెప్డు
కాల్చుచుండిరి తెలగాణ జనుల!! (1)

జనుల మోసగించి, స్వార్థ ప్రయోజకుల్
లేని ప్రేమఁ జూపి, రెచ్చఁగొట్టి
రచటఁ జేయఁగా సమైక్యాంధ్ర సన్నాహ;
మిదియె తెలిసికొనుఁడు మీరు నిజము! (2)

గురువారం, సెప్టెంబర్ 05, 2013

కేంద్ర మెట్లొ రాష్ట్రమిడుటకే...

ఉత్సాహ వృత్తము:
కేంద్ర మెట్లొ రాష్ట్ర మిడుటకే తనంత తానుగా
సాంద్ర కరుణఁ జూప, నాంధ్ర జనుల రెచ్చఁగొట్టి, తా
మింద్ర భవనములను నుండ్రి యెట్టి దిగులు లేని యా
యాంధ్ర పాలకుల్, మదించినట్టి దుష్ట జంతువుల్!

మంగళవారం, సెప్టెంబర్ 03, 2013

వీణను మీటి


వీణను మీటి జాతి తెలివిం దగఁ బెంచఁగఁ గోరి, యీ తెలం
గాణము మా దటంచు నవకావ్యము వ్రాసియుఁ దెల్గువారిలోఁ
బ్రాణము నింపి, "దాశరథి" పాటు లవెన్నియొ పొంది, తెల్గు మా
గాణమునందుఁ గ్రొత్త మొలకల్ మొలిపించెను దేశభక్తితో! (1)

నిన్నటి యాంధ్ర రాష్ట్రమును నిర్మితిఁ జేసినవారె మా తెనుం
గన్నలు గోరినట్టి తెలగాణను స్వార్థవిమోహ బుద్ధులై
యన్నును మిన్నుఁ గానక మహాంధ్ర కవుంగిలిఁ జేర్చ, నేఁడు నా
ల్గున్నర కోట్ల తెల్గులకుఁ గొంపలు గాలె స్వరాష్ట్ర హీనతన్! (2)

ఆలన పాలనన్ మఱచి, యాంధ్ర ప్రదేశపు మంత్రు లెందఱో
కాలముఁ బుచ్చుచుండఁ దెలగాణము వెన్కఁబడెన్ గదా! విప
త్కాలము దాపురించె! సరదాలను మాని తెనుంగులార! యీ
నేలయు నింగియున్ మొరయ నిక్కపు భక్తిని జాటి వెల్గుఁడీ! (3)

అదిగదిగో తెలుంగు జను లాకసమంత విశాల చిత్తులై
పద పద మంచు మీ యెదను భక్తి సుమాలను బాదుకొల్పెడిన్
ముద మొనఁగూడు కైతలను బొంగులు వారు ప్రయత్నయుక్తితోఁ
బదములు పాడి, పిల్చి రిఁకపై గెలువం దెలగాణ రాష్ట్రమున్! (4)


నాయక ముఖ్యు లెందఱొ ప్రణాళికలన్ రచియించి, రాష్ట్రమున్
న్యాయ పథాన వేగముగ నందఁగ నెంచి, సభల్ విరాజిలన్
జేయు వచో విజృంభణ విశిష్టతలన్ వెలయించి, తెల్గులన్
వేయి విధాల నాదుకొన వేచియు నుండిరి రండురం డిఁకన్! (5)

"నా తెలగాణ! కోటి రతనమ్ముల వీణ" యటంచుఁ బల్కి, తా
నేతగ నుండి, పోరి, చెఱ నిల్చి, "నిజాము పిశాచమా! మహా
భూతమ!" యంచుఁ బిల్చి, మన పూర్వపుఁ దెల్గుల విల్వఁ బెంచు ధీ
దాతయు, శక్తి యుక్తుఁ డగు "దాశరథి" త్వర మార్గదర్శియౌ! (6)

సోమవారం, సెప్టెంబర్ 02, 2013

శ్రీలు గురియించు తెలగాణ


శ్రీలు గురియించు తెలగాణ నేల కొల్లఁ
గొట్టఁ దగునని యాంధ్రులుఁ గూడి, దుష్ట
మార్గ మవలంబనము సేసి, మనల బాని
సలుగ మార్చి, "యాంధ్ర ప్రదేశ్" స్వంత రాష్ట్ర
మనుచు భావించి, దోచిరి మనల నాఁడు!
నేఁటి దాఁకను దోపిడి నిలుప కుండఁ;
గడుపు మండియుఁ దెలగాణ విడిచి పొమ్మ
టంచు నుద్యమమ్ములఁ జేయ నక్కజముగఁ
బ్రభుత తెలగాణ రాష్ట్రమ్ము రాజిల నిడె!
నా తెలంగాణ కోటి రత్నాల వీణ!!