గమనిక:

ఈ బ్లాగులోని టపాలకు పెట్టే వ్యాఖ్యల్లో అసభ్య, అశ్లీల, అపఖ్యాతికర, దూషణ, విరుద్ధ, చట్టవ్యతిరేక, వివాదాస్పద, హానికర, అవహేళనాత్మక వ్యాఖ్యలు రాసేవారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోబడతాయని మనవి. దయచేసి గమనించగలరు.
Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

సోమవారం, నవంబర్ 04, 2013

విననిచో నిన్ను "నూసరవెల్లి" యండ్రు!


ఓ జగన్మోహనా! మున్ను రాజశేఖ
రుండు తెరపైకి తెచ్చినట్టి దండి కార్య
మిదియె! కేంద్రమున్ దెలగాణ మడుగఁ జనియె!
నట్టి నాయక సత్పుత్ర! యిట్టి పనికిఁ
బూనుకొన నేమి యందురు? పోరుచున్న
మా తెలంగాణ కోరిక మాన్ప నీవు
నీ సమైక్యాంధ్ర నినదమ్ము నిటులఁ జేయ
నీదు వ్యక్తిత్వ మెట్టిదం చెఱుఁగ వలయు?


“ఆర్టికలు మూఁడునుం గేంద్ర మనుసరించి
రాష్ట్ర మిచ్చిన నభ్యంతరమ్ము నాకు
లేదు! తెలగాణ సెంటిమెంట్ నాదు తలను
దాల్చి, గౌరవింతు”నటంచుఁ దఱచి నాఁడు
నమ్మఁ బలికిన మాటలు వమ్ము లయెనె?


నాఁడు పరకాలలో ఓట్ల నడుగఁ జనియు
నీదు తల్లి, చెల్లియుఁ బల్కె నెఱుక లేదె?
మా తెలంగాణ జనులు నమ్మంగఁ బలికి,
నేఁడు “బోర్డు” తిప్పుట రాజనీతి యగునె?

ద్రోహ కాంక్షను మానుఁడు! తుచ్ఛమైన

యోచనము మాని, మాకు ప్రయోజన కర
మైన తెలగాణ రాష్ట్రమ్ము నీ మనమ్ము
నందిడి, సమైక్య నినదమ్ము నాపు మయ్య!
యపుడె యాడి తప్పని వాఁడవందు రయ్య!
విననిచో నిన్ను “నూసరవెల్లి” యండ్రు!!ఓయి చంద్రబాబూ! వినుమోయి! నాఁడు
ఎన్నికలలోన గెలువంగ నీతు లెన్నొ
పలికి, “తెలగాణ రాష్ట్ర మేర్పాటునకును
మేము ననుకూల”మంటివి! యేమనందు?


నిండు సభలోనఁ "దెలగాణ నీయఁగాను
బిల్లు పెట్టుఁడు! మద్దతు నెల్ల మేము
తెలుపుదు”మటంచునుం బల్కి తీవుకాదె?
కేంద్ర ప్రకటన రాఁగానె, కించ పఱచు
మాట వల్కుచుఁ బ్రతిఘటింపంగ లేదె?

రెండుకండ్ల సిద్ధాంతమ్ము ప్రియము నీకు!
కాని, యొక కన్నె ముఖ్యము కాదె నీకు?
కాకయున్న, సమన్యాయ కాంక్ష యేమి?
నష్ట పడినట్టి మేమె యే న్యాయమునకు
సమ్మతింపంగ వలెనయ్య? చాలు నటన!
అఱువ దేఁడులు కష్టాల నంది నట్టి
మా తెలంగాణకే న్యాయ మందఁ జేసి,
రాష్ట్ర మేర్పడ నిచ్చుచో, రాజకీయ
స్వార్థ మేమియు లేనట్టి వాఁడ వండ్రు!
విననిచో నిన్ను “నూసరవెల్లి” యండ్రు!!ముఖ్యమంత్రీ! వినుము! నీవు మున్నుగాను
“విభజనాంశము కేంద్ర సద్వీక్షితమ్ము!
హై కమాండ్ నిర్ణయమునకు “ఓకె” యనియుఁ
గట్టుబడియుందు” నంచును కపటముగను
మాట లాడియు, నిర్ణయ మ్మందఁ గానె,
మాట మార్చి. ’సమైక్య తీర్మాన’ మిపుడు
కోరి, పలికిన నేమండ్రు? క్రూరుఁ డండ్రు!
మా తెలంగాణ మన్యాయ మందె నిజము!
తెలిసి నీ విట్లు పలుకంగ విలువ కలదె?
ముఖ్యమంత్రికిఁ బక్షమ్ము సఖ్య మగునె?


“వీఁడు నా వాఁడు! నా వాఁడు వాఁడు కాఁడ”
టంచుఁ బలుకంగ న్యాయమ్మ టంచు నండ్రె?
కనుక, నిఁకనైనఁ దెలగాణ కినుక మాని,
రాష్ట్ర మేర్పడఁగ సహకారమ్ము నిడుఁడు!
మిమ్ముఁ దలపైని నిలుపు సుమ్మీ జనమ్ము!
విననిచో నిన్ను “నూసరవెల్లి” యండ్రు!!


జై తెలంగాణ!        జై జై తెలంగాణ!!

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి