గమనిక:

ఈ బ్లాగులోని టపాలకు పెట్టే వ్యాఖ్యల్లో అసభ్య, అశ్లీల, అపఖ్యాతికర, దూషణ, విరుద్ధ, చట్టవ్యతిరేక, వివాదాస్పద, హానికర, అవహేళనాత్మక వ్యాఖ్యలు రాసేవారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోబడతాయని మనవి. దయచేసి గమనించగలరు.
Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

మంగళవారం, నవంబర్ 26, 2013

సింగరేణి మా హక్కోయి! చెలఁగఁ బోకు!


హైదరాబాదు రాష్ట్రాన నపుడు నున్న
సింగరేణిలో వాటా విశిష్ట మెన్న
నేఁబదియు నొక్క శాతమ్ము నిష్ఠఁ గొనియె!
కేంద్రమున నల్వ దెన్మిది కెక్కువుండె! (1)

నేఁడు తెలగాణ రాష్ట్రమ్ము నిచ్చు తఱిని
నాంధ్రకును వాట నిడఁగాను నడచెఁ గుట్ర!
లేఁబదొక్క శాతమ్మున రెండవదగు
వాట నీయంగఁ గోరియు వలచి రంట! (2)

దీని నెట్టి పరిస్థితిలోను నొప్పు
కొనరు తెలగాణ జనులిట! కనఁగ, నేల
వాట నీయంగ వలెనయ్య? ప్రథమముననె
హైదరాబాదు రాష్ట్రాన నైదుపదుల
పైన నొక్క శాతమ్ముండె! పఱఁగ దీని
జీల్చి యిచ్చుటకై హక్కు సీమ కిడుట
ధర్మ సమ్మతము కాదు తఱచి చూడ! (3)

ఇడుదురే యాంధ్ర సంస్థల కడమ సగము
వాటగాఁ దెలంగాణకు వాటముగను?
ఓడరేవు, స్టీల్ ప్లాంటు, గ్యాస్ యొక్క వాట
లందు సగపాలు వాటగ నొంద నిడుఁడు! (4)

మీ తిరుమలలో నాదాయ మెంత యున్న,
దాన, సగము వాటగ నిత్తురేని, యపుడు
యోచనము సేతుమోయి వివేచనమున!
నటులె యా సంస్థ లందున నమరఁ గొలువు
లును సగ మ్మిడఁగా వలయునయ మాకు! (5)

అట్లు కాక, దౌర్జన్యాన నందిరేని,
తీవ్ర యుద్యమమ్మిట రేఁగు! తెలిసి తెలిసి
గిల్లి కజ్జాల జోలిని నొల్లనట్టి
మమ్ము రెచ్చఁగొట్టిన మీకె సుమ్ము నష్ట
మొదవుఁ గావున మానుఁడు! ముదముఁ గనుఁడు! (6)

ఇంక రాయల తెలగాణ నిత్తు మంచు,
మా యభిప్రాయ మడుగంగ, నీ యదనున,
మా తెలంగాణ మొప్పదు! మంచి కాదు!
కుట్ర మానుఁడు! పది జిలాల్ కోరి యిడిన,
నొప్పుకొందుము! రా.తె.ను నొప్పుకొనము! (7)

భద్రగిరి మునగాలలు, హైద్రబాదు,
మరియు శ్రీశైల ప్రాంతాలఁ దఱచి తఱచి,
దుష్ట చింతనతోఁ గోరఁ గష్ట మొదవు!
నిదియ మీ యబ్బ సొమ్మౌనె? వదరకోయి! (8)

పోలవరము ప్రాజెక్టును నేల యిట్లు
కట్టుచుంటిరి? కట్టిన బిట్టుగా "డి
జైను" మార్చినచో నొప్పుగాను ముప్పు
తప్పునోయయ్య! యట్టులే తగిన రీతి
నీటి వాటాల లెక్కించి, నిక్కముగను
నిరువుఱును బొందఁగా వలె నేర్పు మెఱయ! (9)

పోలవరమును గట్టుచోఁ బూర్తిగాను
ముంపు లేకుండ, నష్టాల మున్గకుండ,
నెట్టి నిర్వాసితులు లేని యట్టి విధము
నొప్పుకొందుము! లేనిచో నొప్పుకొనము!
కాన, జాగ్రత్త యాంధ్రుఁడా కని మసలుము!! (10)

జై తెలంగాణ!   జై జై తెలంగాణ!

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి