గమనిక:

ఈ బ్లాగులోని టపాలకు పెట్టే వ్యాఖ్యల్లో అసభ్య, అశ్లీల, అపఖ్యాతికర, దూషణ, విరుద్ధ, చట్టవ్యతిరేక, వివాదాస్పద, హానికర, అవహేళనాత్మక వ్యాఖ్యలు రాసేవారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోబడతాయని మనవి. దయచేసి గమనించగలరు.
Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

బుధవారం, ఏప్రిల్ 20, 2016

విద్య

01

విద్యయన తెలివిగా ♦ విదితమగును;

తెలివియన విద్యయనియునుఁ ♦ దెలియఁదగును;

విద్యయే జ్ఞానమగు వేద ♦ విద్యయగును;

విద్యయే శాస్త్రమగు లోక♦వేద్యమగును!
02

చోరులు గాంచని ధనమయి,

మీఱిన సుఖమిచ్చునదియు, ♦ మేదినిలోనన్

దోరముగఁ బంచియిడిననుఁ

బేరిమితో వృద్ధియౌను ♦ విద్యయె సుమ్మీ!
03

ప్రళయ సమయమందైనను

ఖిలమునుఁ గాకుండునదియుఁ ♦ గీరితినిడి, కే

వల మంతర్ధనముగ నిల

వెలసియుఁ బరిమళము లిడును ♦ విద్యయె సుమ్మీ!
04

భూతమును శోధనముఁ జేసి, ♦ పుటముఁ బెట్టి,

వర్తమానమ్ము వెల్గించి, ♦ ప్రగతిఁ బంచి,

భావితరములవారికిఁ ♦ బ్రాణమగుచు,

యుగయుగమ్ములు జీవించు ♦ "యోగి" విద్య!
05

బడినిఁ దల్లి యొడిగఁ ♦ బరిగణించును విద్య;

గురుని మాతృసముగఁ ♦ గూర్చు విద్య;

జీవనమునుఁ గడపు ♦ త్రోవఁ జూపును విద్య;

హితము, ధనము, కీర్తి ♦ నిచ్చు విద్య!
06

అగుణు సగుణుఁ జేయు ♦ ననువర్తనమె విద్య;

రూపులేనివాని ♦ రూపు విద్య;

కడఁగియుఁ బరదేశ ♦ గౌరవమ్మిడు విద్య;

ధనములేనివాని ♦ ధనము విద్య!
07

దరికిఁ జేర్చి కాఁచు ♦ దైవమ్మెయగు విద్య;

పదుగు ఱెదుట గౌర♦వమ్ము విద్య;

ఘనులలోనఁ బరమ ♦ ఘనతఁ దెచ్చును విద్య;

యిష్టములను నిచ్చు ♦ హితుఁడె విద్య!
08

పాప మార్గములనుఁ ♦ బరిమార్చునదె విద్య;

ధర్మ మార్గ మిడును ♦ కూర్మి విద్య;

మంచి చెడుల మర్మ ♦ మందించునదె విద్య;

సత్ప్రవర్తక పరి♦జనమె విద్య!
09

కూడు, గూడును, గుడ్డయుఁ ♦ గూర్చు విద్య;

సరళమౌ నీతి బోధించు ♦ గురుఁడు విద్య;

బాధ్యతలఁ దెల్పి, నిను మార్చు ♦ బ్రతుకు విద్య;

ఇహపరమ్ముల సుఖము నీ♦కిచ్చు విద్య!
10

ధనమదాంధుల దర్ప ద♦ళనము విద్య;

స్వార్థపరులను సరిచేయు ♦ సరణి విద్య;

భజనపరులను భంజించు ♦ పవియె విద్య;

గర్వులనుఁ జీల్చి చెండాడు ♦ కత్తి విద్య!
11

కొండెగాండ్రకుఁ దలమీది ♦ కొఱవి విద్య;

సోమరుల కెప్డు సూచించు ♦ సూది విద్య;

వంచకుల చర్య లరికట్టు ♦ బడితె విద్య;

నీచులనుఁ గాల్చి నొప్పించు ♦ నిప్పు విద్య!
12

సర్వ కాలాల నిన్నంటు ♦ శక్తి విద్య;

తాను వెలుఁగుచు వెలిఁగించు ♦ తపము విద్య;

పామరునిఁ బండితుం జేయు ♦ పదవి విద్య;

విద్య లేనట్టివాఁడెపో ♦ వింత పశువు!
-:శుభం భూయాత్:-

******************

సుకవి జన విధేయుఁడు

గుండు మధుసూదన్

వరంగల్

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి