గమనిక:

ఈ బ్లాగులోని టపాలకు పెట్టే వ్యాఖ్యల్లో అసభ్య, అశ్లీల, అపఖ్యాతికర, దూషణ, విరుద్ధ, చట్టవ్యతిరేక, వివాదాస్పద, హానికర, అవహేళనాత్మక వ్యాఖ్యలు రాసేవారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోబడతాయని మనవి. దయచేసి గమనించగలరు.
Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

మంగళవారం, సెప్టెంబర్ 19, 2017

విద్యాధనము (పద్యరూప సూక్తులు)

image of guru and sishya కోసం చిత్ర ఫలితం

తేటగీతులు:
విద్య యున్నచో జీవన విధులు దెలియు!
లోక వృత్తమ్ము దాన విలోకన మగు!
విద్య లేకున్నఁ బ్రదికెడు విధ మెఱుఁగఁడు!
విద్య లేనట్టివాని జీవితము సున్న!!

విద్యలనుఁ బూర్ణుఁ డెపుడు గర్వితుఁడు కాఁడు;
స్వల్ప మెఱిఁగినవాఁడె గర్వమునుఁ జూపు;
నన్ని తెలియుటయే నిగర్వోన్నతి నిడుఁ;
గొన్ని తెలియుట గర్వానికున్న మహిమ!

ఎంత పండితుఁ డైనను నెంత విద్య
కల్గి యున్నను నిత్యమ్ము కాంక్ష తోడ
సాధనముఁ జేయకున్నచో సమయమునకు
నక్కఱకు రాదు! తద్జ్ఞాన మంతరించు!!

గురువు లెప్పుడు జ్ఞానమ్ముఁ గొనుచు నుండ
విద్యయే దీప్త మగుచుండు వేగముగను!
నిత్య విద్యార్థులై గురుల్ నిలిచినంత
భావి భారత పౌరులే పరిఢవింత్రు!!

బాలకులు బడులకుఁ బోయి భావి పౌరు
లుగను వెలుఁగొందు నట్టి విద్యఁ గొని వెలిఁగి
వెలుఁగు లోకానికినిఁ బంచి నిలువఁ గాను
జగము కీర్తించుఁ గావునఁ జదువ వలయు!!

అభ్యసనమునుఁ బట్టి విద్యయె యెసంగు!
కర్మమునుఁ బట్టి బుద్ధి సద్ఘనత పెరుఁగు!
సాధనము చేత సద్విద్య చాలఁ గలుగు!
పఱఁగ సద్బుద్ధి సత్కర్మ వలన నెసఁగు!!

నేర్చుకొనువాఁడు నిత్యమ్ము నేర్పుతోడ
శత్రువుల నుండి యైనను సద్గుణమ్ముఁ
గొనఁగఁ దగు నయ్య సేవించి వినియుఁ! గాన,
రిపుని నుండైన సచ్ఛీల మెపుడు కొనుఁడు!!

వినఁగ నిచ్ఛ లేకుంటయు; వేగిరపడు
టయును; నాత్మ శ్లాఘయు మూఁడు ధరను విద్య
నేర్వ నాటంకపఱచియు నిశ్చయముగ
విముఖులనుఁ జేయుఁ గావున వీడుఁ డివియ!!

పండితుఁడు లేని చోట నపండితుండె
గౌరవింపఁగఁ బడుచుండు ఘనముగాను!
వృక్షములు లేని చోటున వెదకిచూడ
నాముదపుఁ జెట్టె, వృక్షమ్మ టండ్రు జనులు!!

జ్ఞాన మెంతేని యున్నచో సర్వులకును
సుంతయైనను నుపయోగవంత మగుట
వలయు! నా జ్ఞాన ముపయోగపడదయేని
కుండలో దీప మున్నట్టు లుండునయ్య!!

పండితుని పరిశ్రమమునుఁ బండితుండె
తెలియఁగలఁడయ్య! యితరుండు తెలియఁగలఁడె?
పురిటి నొప్పులు తెలియును పుత్రవతికె!
బొట్టెలఁ గనని గొడ్రా లవెట్టు లెఱుఁగు?

పుస్తకమ్మునఁ గల విద్య యెప్పుడును నవస
రమున కెట్లొనరదొ యటు లక్కఱపడు
సమయమున ధనము పర హస్తమున నుండ
నెట్లు పనికివచ్చు? నెటులు హితము నిడును?

విద్య నొసఁగెడు గురుని సేవింపుమయ్య!
సూక్తి బోధకుఁ డగువాఁడె చుట్టమయ్య!
యెంచి సారము నెల్ల బోధించునట్టి
పెద్దలగువారి వాక్కులె చద్దిమూట!!

యుక్తియుక్తమౌ వాక్కు బాలోక్తమైనఁ
గొనఁగఁ దగునయ్య బుధులకుఁ గూర్మి మీఱ!
తపనుఁ డీక్షింపలేని పదార్థచయముఁ
చూపునుం గాదె యొకచిన్న దీపకళిక!!

స్వస్తి


ఆదివారం, ఏప్రిల్ 30, 2017

అమరుడవన్నా...విద్యాసాగరన్నా...నీకు జోహార్లు...

నీటిపారుదల రంగ నిపుణులు
తెలంగాణ ముద్దుబిడ్డ
కీర్తిశేషులు
రామరాజు విద్యాసాగర్ రావు గారికి
అశ్రుతర్పణము

Vidyasagar-RAo


నీటి విషయాన జరుగు దుర్నీతినిఁ దెల
గాణ కనులఁ గట్టినయట్లుఁ గాను చూపి
నట్టి యింజనీర్ తెలగాణ కంకితుఁడగు
రామరాజు విద్యాసాగరన్నకశ్రు
తర్పణమ్మందఁజేతును త్వరితముగను!

భౌతికమ్ముగఁ దెలగాణ ప్రజలముందు
నీవు లేకున్నఁ, బారెడి నీటి ధ్వనుల
యందు నీ మాటలు వినెద; మట్లె పొలపుఁ
బచ్చఁదనమందు నీదు రూపముఁ గనెదము!

నీటి విషయాలఁ దెలిపియు, నిప్పు రగులఁ
జేసి, యాంధ్ర నాయకుల దుశ్చేష్టితముల
నెఱుకపఱచియుఁ దెలగాణ నిద్రలేపి
యుద్యమింపఁగఁ జేసితివో మహాత్మ!

కేంద్ర జలసంఘమునను సాంకేతికునిగఁ
బనియుఁ జేసిన యనుభవంబంత మేళ
వించి, సాగునీటినిఁ బంచు విషయమందు
మన తెలంగాణకును జరిగిన దురితము
లిల సహేతుకముగ విమర్శించినావు!

ఆంధ్రజలదోపిడినిఁ దెలంగాణలోని
సకల జనుల కర్థమ్మగు సరళితోడఁ
దెలియఁజేసి, యుద్యమమున స్థిరతమమగు
వెలుఁగు లందఁజేసియు నిట వెలిఁగితివయ!

మన తెలంగాణ యుద్యమ మలిదశ కొక
వైపు జయశంక రింకొకవైపు నీవు
నిలిచి, యుద్యమస్ఫూర్తిని నింపిన ఘన
రాష్ట్ర సాధక యజ్ఞ కర్మఠుఁడవైతి!

"నీరు - నిజములు" పేరిట నిక్కమైన
విషయముల నీవ తెల్పియు, వెంటవెంట
జరుగు పరిణామములఁ దెల్పి, జనుల హృదుల
స్థిరతరమ్మగు స్థానాన స్థిరపడితివి!

"నీరు నిధులు నియామక నియమము" లవి
మన తెలంగాణ యుద్యమమ్మునఁ బునాదు
లయ్య! యిందున నీరమ్మె యత్యవసర
మైన "కాలమ్ము"గా నీకు నమరెనయ్య!!

నీర మీయక కృష్ణమ్మ పారుచున్న,
పఱఁగ గోదారి జలమీక పరుగులిడెడి
యాంధ్ర కుట్రల నెల్లను నందఁజేసి,
ప్రజ యమాయకత్వ సువిదారకుఁడవైతి!

ముఖ్యమంత్రి కేసీయారు ముఖ్యమైన
సలహదారునిగా నుండి, సక్రమమగు
నెన్నొ జల ప్రణాళికలను నెన్నికమెయిఁ
దెలిపి బంగారు తెలగాణఁ దిరపఱచియు
నీరముల సస్యముల నీవె నిలిచితివయ!

ఘనుఁడ! నీటిపారుదలరంగనిపుణుండ!
పుణ్య తెలగాణ తల్లికి ముద్దుబిడ్డ!
జన జల ప్రదాత! జల హృది సంస్థితుండ!
రామరాజ విద్యాసాగరా నమోఽస్తు!

జన్మభూమి నేత్రమ్ముల జాలువారు
బాష్పవారిని నాపఁగఁ బ్రతినఁ బూని,
జీవితమ్మంకితమ్ముగాఁ జేసినట్టి
సుజనసాగర! విద్యన్న! జోతలివిగొ!

నీదు మరణమ్ము తెలగాణ నేల కెపుడుఁ
దీర్చలేనట్టి లోటాయె! తిరముగాను
నీదు చరితమ్ము తెలగాణ నేలయందు
నిలిచి వెలుఁగును, రవిచంద్రు లిల స్థిరముగ
వెలుఁగులనుఁ బ్రసరించుచు వెలయుదాఁక!

జై తెలంగాణ!   జై జై తెలంగాణ!


బుధవారం, మార్చి 29, 2017

హేవిళంబి వత్సరమా...స్వాగతం...!!


సంబంధిత చిత్రం

వసంతతిలకా వృత్తము:
ఓ హేవిళంబిరొ మహోత్తమ మిట్టి వేళన్
మాహాత్మ్య మొప్పఁగను మాన్యతలన్ గొనన్, మే
మూహించనట్టి గతి మోదము నందఁజేయం
గోహో వసంతతిల కోద్ధృతిఁ జూప రావే!

సుగంధి వృత్తము:
మందమందమౌ సుగంధ మారుతమ్ము వీవఁగా
విందుఁగూర్చు పూవుఁదేనె వేగఁ జేకొనంగ, నా
నందమంది బంభరమ్ము నాట్యమాడి పాడఁగా
సందడింప, హేవిళంబి సంతసానఁ బ్రోచెడిన్!

మత్తకోకిలా వృత్తము:
గున్నమావి పసిండి పిందెలఁ గ్రొత్త కోర్కెల మొగ్గలన్
మిన్నయౌ సొగసుల్ ధరించియు మించినట్టులు పూవులన్
వన్నె చిన్నెల హేవిళంబిటఁ బచ్చ యంద మెలర్ప, సం
పన్నమై సను లేఁజిగుళ్ళను మత్తకోకిల మేసెగా!

ధ్రువకోకిలా వృత్తము:
కనఁగ వేడుచు మించు కోర్కెనుఁ గన్నులకుఁ దా విందొసం
గనుఁ, బసందగు వేపపూఁతల, కమ్ర నింబ తరూత్తమల్,
సునయనమ్ముల వెల్గఁజేసెడు చూతవృక్ష రసాలముల్
వనులఁ గాంచియు సంతసమ్మునఁ బాడెరా ధ్రువకోకిలల్!

మానినీ వృత్తము:

కాననమందు శుకాళి పికాళులు గారవ మొప్ప నగమ్ములపై
మే నలరంగను మేలుకొనంగను మిన్నులు ముట్టెడు మేళములన్
వీనుల విందుగ వీణియ మీట విభిన్న విధమ్ముల వించు నిఁకన్
మానినులున్ విసుమానము హెచ్చ నమంద ముదంబునుఁ బొందిరయా!

మందాక్రాంతా వృత్తము [పంచపాది]:

ప్రొద్దుల్ వోయెన్ బదమనుచుఁ బూఁబోండ్లతోఁ బోరు భర్తల్
ముద్దౌ చేఁతల్ హసనములతో ముచ్చటల్ సెప్పు బాలల్
విద్దెల్ వెల్గన్ విలువ పెరుఁగన్ విద్య బోధించు నొజ్జల్
పద్దెమ్మిందున్ స్వరచితములన్ బండితుల్ వే బఠింపన్
సుద్దుల్ వించున్ సకల జనులున్ జొక్కి రీ హేవిళంబిన్!

మాలినీ వృత్తము:
పలువుఱిట యుగాదిన్ బార్వతీశున్ రమేశున్
నలువ నెపుడుఁ గొల్వన్ నాస్తికత్వ మ్మణంగున్!
కలలు నిజము లౌచున్ గాంక్షితమ్మే ఫలింపన్
విలువలఁ గొన రారే మాలినుల్ హేవిళంబిన్!!

ఉత్పలమాలా వృత్తము:

తీయని చైత్రమాసమున దిక్కుల నామని శోభ వెల్గఁగా,
హాయియు శ్రోత్ర పేయము శుకాళి పికాళుల గానరావముల్
శ్రేయ మొసంగ, నుత్పలము శ్రేష్ఠతరమ్మగు స్వాగతమ్మిడన్,
బాయని పోఁడిమిన్ సతత వందిత రాఁగదె హేవిళంబిరో!

మంగళమహాశ్రీ వృత్తము:

మానిత యుగాది! సుసమంచిత గుణాత్మక విమర్శనము సర్వజనకోటిన్
ధ్యానవహ ధీమహిత దాతృగుణ మాత్మగత దైవకృప రక్షణము సేయన్,
జ్ఞానము భవిష్యము వికాసము ధనాప్తత సుఖాప్తతలు శాంతుల నిడంగన్,
మేనఁ గలుషాలు విడి, మీఱెడి చిరాయు విడు మెప్పుడును మంగళమహాశ్రీ!

స్వస్తి
మధురకవి గుండు మధుసూదన్

సోమవారం, డిసెంబర్ 05, 2016

వరంగల్ అష్టావధాన విశేషాలుకాకతీయ పద్య కవితా వేదిక మరియు రైజింగ్ సన్ హైస్కూలు యాజమాన్యం వారి సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ది. 4-12-2016 (ఆదివారం) నాడు వరంగల్లులోని రైజింగ్ సన్ హైస్కూలులో కుమారి 'పుల్లాభట్ల నాగశాంతి స్వరూప' గారు అష్టావధానం చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి లయన్ శ్రీ తమ్మెర లక్ష్మీనరసింహ రావు గారు అధ్యక్షత వహించగా, ప్రముఖ అష్టావధాని డా॥ శ్రీ ఇందారపు కిషన్ రావు గారు సమన్వయకర్తగా వ్యవహరించారు. అతిథులుగా శ్రీ ఆరుట్ల భాష్యాచార్య గారు, డా॥ శ్రీ టి. శ్రీరంగస్వామి గారు పాల్గొన్నారు.
అష్టావధానంలోని అన్ని అంశాలను అవధాని సమర్థంగా నిర్వహించి అందరి ప్రశంసలను అందుకున్నారు.
.
౧) నిషిద్ధాక్షరి - గుండు మధుసూదన్
.
ఓరుగల్లులో పోతన భాగవతావిష్కరణం...
.
అవధాని పూరణ - (కుండలీకరణంలో ఉన్నవి పృచ్ఛకులు గుండు మధుసూదన్ నిషేధించిన అక్షరాలు. x అని ఉన్నచోట పృచ్ఛకులు నిషేధం విధించకుండా అవధాని చిత్తానికి వదిలివేశారని గమనించగలరు.).....
.
(x)శ్రీ(x)క(ర)ళ(య)తో(ప)ని(త)ండి(య)న(య)నీ
పాక(x)ము(x)మే(న)లై(x)స(క)త(త)ంబు భ(స)ళి(ర)యై (x)యె(స)ప్డున్
.
(రెండు పాదాలకు మాత్రమే నిషేధం విధించబడింది)
.
శ్రీకళతో నిండిన నీ
పాకము మేలై సతంబు భళియై యెప్డున్
లోకానికి మేలు కలుగ
శ్రీకారమె భాగవతము చిన్మయ కవిరాట్!
.
౨) సమస్య - జీడికంటి శ్రీనివాస మూర్తి
.
"అవధాన మ్మొక ప్రజ్ఞయౌ ననఁగ నా కాశ్చర్యమౌ సోదరీ"
.
అవధాని పూరణ....
.
వ్యవధానం బిసుమంత లేక యిలలో వర్ధిల్లు సత్క్రీడయై
కవిలోకానికిఁ గాంతు లీను శశియై గంభీర వాగ్బంధమై
యవురా చిత్ర విచిత్ర దీపితములై హ్లాదంబుఁ జేకూర్చు నీ
యవధాన మ్మొక ప్రజ్ఞయౌ ననఁగ నా కాశ్చర్యమౌ సోదరీ!
.
౩) దత్తపది - కంది శంకరయ్య
.
"సీత-కైక-సుమిత్ర-తార" పదాలను ప్రయోగిస్తూ భారతార్థంలో స్వేచ్ఛాచ్ఛందంలో పద్యం చెప్పాలి.
.
అవధాని పూరణ....
.
రాజ్యమునకై కలవరించి రహిని వెలుఁగ
ధరణి వసుమిత్రమై వెల్గు తపనఁ గూడి
కౌరవులె యిసీ తండ్రినిఁ గలఁతఁ బెట్టి
పశుతను వనితా రత్నముఁ బరిభవించె!
.
౪) వర్ణన - పాతూరి రఘురామయ్య
.
భద్రకాళి అమ్మవారి వర్ణన.....
.
అవధాని పూరణ....
.
అల్లాడించితివే సురారుల ననిన్ హాయంచు విశ్వేశ్వరీ
యిల్లాలా శివ వామభాగ నిలయా హేరంభ సంతోషిణీ
ముల్లోకాలకు మూలమైన జననీ మోక్షప్రదా ధీప్రదా
యుల్లంబందున భద్రకాళి యమవై యుత్సాహ మందింపవే!
.
౫) వ్యస్తాక్షరి - బోయినిపల్లి రాధ
.
ధరణి ననేక శిష్యులను దక్షులఁ జేసెడు ప్రాజ్ఞు లిమ్మహిన్.
.
౬) ఆశువు - చేపూరి శ్రీరామ్
.
1. మహాసహస్రావధానులు మీ అవధానాన్ని చూసి మనస్సులలో ఏమనుకొని వుంటారో ఊహించిచెప్పండి.
.
అవధాని పూరణ....
.
దిగ్గజములు నెదుట దిట్టలై యుండఁగా
పద్య పాదములవి పరుగుఁ దీయు
నింత వారి నెల్ల నెంతెంతగాఁ జూపు
వారి దృక్కు నాకు వాక్కు నిడెగ!
.
2. పెద్దనోట్ల రద్దుతో...ప్రజల సహనం...భావి బాగుంటుందని చెప్పండి.
.
అవధాని పూరణ...
.
మంచి ముందుఁ గలదు మదినుంచి మసలుఁడీ
పొంచియున్న చెడునుఁ బోవఁ జేయు
నాశ గలుగువాఁడె యానంద మయుఁడురా
సహన భావ మున్న సాధు సాధు!
.
3. ఈ అవధాన సభా వర్ణన చేయండి.
.
అవధాని పూరణ...
.
ఆఱు నైదుఁ గూడి యానంద మందింప
యత్నములను సలిపె నూత్నముగను
నోరుఁగల్లులోన నుయ్యాల లూపెగా
తెల్గు భాషలోన వెల్గులంద!
.
౭) ఘంటావధానం - యం. వెంకటలక్ష్మి
.
(పృచ్ఛకురాలు చేసిన శబ్దాలను విని అవధాని చెప్పినవి...)
.
1. రాగ మీవె భక్తి రాగ మీవె
2. రాలు పూలు పూసె రంజితముగ
3. బమ్మెర పోతన
.
౮) అప్రస్తుత ప్రశంస - పల్లేరు వీరస్వామి గారు సమర్థవంతంగా నిర్వహించారు.
.
అవధాన సమన్వయ కర్తగా వ్యవహరించిన డా॥ ఇందారపు కిషన్ రావు గారి ఆశీఃపద్యములు:
.
ప్రతిభా నాన్యతో దృష్టః
వ్యుత్పత్తిశ్చ గరీయసి|
శాంతిస్వరూప వాగ్దేవ్యాః
అభ్యాసశ్చాద్భుతః క్రమః||
.
సకల కష్టాంశములు తీర్చె సరసరీతి!
చాలు ప్రశ్నలా యవి, సునామీలు గావ?
అన్నిఁటినిఁ బట్టి పూరించె నద్భుతముగ
నబలయా కాదు నిజముగ సబల యనుము!
.
అవధానానంతరం శ్రీలేఖ సాహితి, వరంగల్ వారు ప్రచురించిన డా॥ పిట్టా సత్యనారాయణ గారి 'బ్రతుకు బాట (పద్య కథాకావ్యము), 'ఆధ్యాత్మిక యోగా - నాడీ నిదానము' అన్న పుస్తకాల ఆవిష్కరణ జరిగింది.
.
స్వస్తి
.

సోమవారం, నవంబర్ 28, 2016

ఆహ్వానము

కాకతీయ పద్య కవితా వేదిక, వరంగల్

అవధాన రాజహంసిని, శతావధాన విశారద
కుమారి పుల్లాభట్ల నాగశాంతి స్వరూప గారిచే
(తెలుగు అధ్యాపకురాలుఆంధ్ర యువతీ సంస్కృత కళాశాలరాజమహేంద్రవరము)

అష్టావధానము

వేదిక : రైజింగ్ సన్ హైస్కూల్, వాసవి కాలనీ రోడ్, కొత్తవాడ, వరంగల్
తేదీ : 04-12-2016 (ఆదివారం); సమయం : ఉదయం 10-00 గం.లకు.

అధ్యక్షులు             : Ln. తమ్మెర లక్ష్మీనరసింహరావు గారు, MJF., T 20 F.,
సమన్వయ కర్త       : డా॥ ఇందారపు కిషన్ రావు గారు, (ప్రముఖ అష్టావధాని)
ముఖ్య అతిథి         : శ్రీ ఆరుట్ల భాష్యాచార్య గారు, (ప్రముఖ పద్యకవి)
విశిష్ట అతిథి          : డా॥ టి. శ్రీరంగస్వామి గారు, (శ్రీలేఖ సాహితి, వరంగల్)

పృచ్ఛకులు
నిషిద్ధాక్షరి                 : శ్రీ గుండు మధుసూదన్ గారు
సమస్య                    : శ్రీ జీడికంటి శ్రీనివాస మూర్తి గారు
దత్తపది                   : శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు
వ్యస్తాక్షరి                 : శ్రీమతి బోయినిపల్లి రాధ గారు
వర్ణన                      : డా॥ పాతూరి రఘురామయ్య గారు
ఆశువు                    : శ్రీ చేపూరి శ్రీరామ్ గారు
ఘంటావధానము        : చి॥ యం. వెంకటలక్ష్మి
అప్రస్తుత ప్రసంగము    : డా॥ పల్లేరు వీరస్వామి గారు


అందరూ ఆహ్వానితులే!

ప్రాయోజకులు :
     శ్రీ రామడుగు షణ్ముఖాచారి గారు,       


ప్రిన్సిపాల్, రైజింగ్ సన్ హైస్కూల్, వరంగల్.

సోమవారం, జులై 18, 2016

సహజకవి బమ్మెర పోతన


[పోతన 534వ జయంత్యుత్సవాల సందర్భంగా బమ్మెర గ్రామంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ భాషా సాంస్కృతిక శాఖ వారు ఏర్పాటుచేసిన కవిసమ్మేళనంలో నేను రచించి, పఠించిన పద్యములు]


కం.
శ్రీరామాజ్ఞప్తకథా
భార! భవహరాప్త కృత్య! భాగవతాఖ్యో
ద్ధారాంచిత శబ్దాలం
కార యుత పురాణకర్త! కవి పోతన్నా! 1


సీ.
కాకతీయుల యోరుగల్లున విలసిల్లు బమ్మెర గ్రామానఁ బ్రభవమంది;
పిన్ననాఁటనె రంగ వీక్షిత భాగవతమును వ్రాసెదనని తల్లికి నని;
జనని యాశీర్వచ స్సత్త్వమ్ముచే వెల్గి, సహజకవిత్వ విశారదుఁడయి;
భాగవతముఁ దెల్గువారల కిడఁగాను తెనిఁగింప సమకట్టి, తేజమెసఁగ,
గీ.
హరికథా మహత్త్వవిశిష్ట చరితములను భక్తిభావసమంచితాసక్తి మెఱయ,
ద్వాదశస్కంధయుక్త సత్ప్రకర వర సమేతను లిఖించె బమ్మెర పోతసుకవి! 2


ఉ.
కాటుక కంటి నీరు చనుకట్టు పయింబడ నేడ్చునట్టి యా
హాటకగర్భురాణికిని "నాఁకఁటికిం గొనిపోయి యల్ల క
ర్ణాట కిరాట కీచకుల కమ్మ" నటంచుఁ ద్రిశుద్ధిగన్ వెసన్
మాట యొసంగినాఁడవయ మాన్యుఁడ! బమ్మెర పోత సత్కవీ! 3


మ.
భళిరా సత్కవి పోతరా డ్విదిత శబ్దవ్యాప్త సమ్మోహకా!
గళితాఘాద్రి మహాంధ్రభాగవత నిర్ఘాతా! ప్రసిద్ధాంశ స
న్మిళితానేక సమస్త పుణ్య సుకథా నిశ్శ్రేయస ప్రాప్త! ని
ర్దళితోత్కృష్టతరానయప్రకర! సర్వామోద సంధాయకా! 4


చం.
నవవిధ భక్తి మార్గముల నవ్యవిధమ్మున వ్రాసినావు భా
గవత పురాణమున్ విమల కమ్రసుశబ్దయుతార్థ పద్య సం
రవముల శింజినుల్ మొరయ రమ్యతరాంచిత ముక్తి యుక్తమై
శివకర సత్య సుందర వశీకరణమ్ముగ భక్తపోతనా! 5


స్వస్తి


మంగళవారం, జూన్ 07, 2016

స్వరాష్ట్ర సాధకుఁడు...ఉద్యమ నేత...కేసీఆర్!

రవీంద్ర భారతిలో మొన్న ఆదివారం నాడు తెలంగాణ ప్రభుత్వం భాషా సాంస్కృతిక శాఖ మఱియు తెలంగాణ పద్య కవితా సదస్సు ఆధ్వర్యంలో జరిగిన పద్య తెలంగానంలో నేను పఠించిన పద్యాలు...


సీసము:
అఱువది యేఁడుల యాంధ్రాధిపత్యమ్ము
        నంతమ్ముఁ జేయంగఁ బంతమూని,
తెలఁగాణు లందఱ నిల నొక్క త్రాఁటి పైఁ
        కినిఁ దెచ్చి బలమిచ్చి ఘనత నూని,
నీరముల్ భూములు నిధులును గొలువులు
        వనరులం దోచిన పగిదిఁ దెలిపి,
తీవ్రమౌ పలుకులఁ "దెలఁగాణ వచ్చుడో
        కేసియార్ చచ్చుడో" కృత ప్రతిజ్ఞుఁ

డైన "కేసియార్ వ్రతదీక్ష", యాంధ్ర పాల
కులకుఁ బ్రక్కలో బల్లెమై, కునుకు నిడక,
చోద్యముగఁ దెలంగాణ రాష్ట్రోద్యమమును
ఢిల్లి కనిపి, సాధించె రాష్ట్రేప్సితమును!
 (1)

ఉత్పలమాల:
ఈ తెలఁగాణ మాట యిఁక నెప్పుడు వల్కక యుండ నాజ్ఞ నా
నేతయు చంద్రబాబె యిడ; నిత్యము నీ తెలఁగాణ నామమే
చేతము పొంగఁగా వినిచె, శీఘ్ర మసెంబ్లియె మ్రోగఁ గేసియార్!
నేత యతండు రా! ఘన వినీతుఁడు, ధీరుఁడు, పుణ్య మూర్తిరా!! 
(2)

ఉత్సాహము:
"సకల జనుల సమ్మె" చేసి, శాశ్వతముగఁ బ్రజల హృ
త్ప్రకర మందు నిలిచి వెలిఁగి, రాష్ట్ర సాధనమునకై
రకరకమ్ములైన వ్యూహ రచనములనుఁ జేసియున్
బ్రకటిత మ్మొనర్చెఁ బ్రజల రాష్ట్ర కాంక్ష ఢిల్లికిన్!
 (3)

సీసము:

ఒక వంక నమరె సదుద్యమ స్ఫూర్తికై
        తెలఁగాణ జనభేరి దివ్య కృతము;
నొక చెంత నలరెఁ జెల్వొప్పఁగాఁ దెలఁగాణ
        సాగరహార సంజనిత వ్రతము;
నొక చోట మించె సముత్సుక తెలఁగాణ
        జనుల ధూంధాము చేతన గళములు;
నొకట నుజ్జృంభించె నుత్సాహ యుక్తమౌ
        సభ విరాజిల్లు ప్రసంగ ఫణితి;

యంత సమ్మెలు హర్తాళు లమర వీర
కలిత బలిదానములు సముత్కంఠ నిడఁగ,
నీ తెలంగాణ మంతయు నెద రగులఁగఁ,
జెలఁగె నిరశన వ్రతి చంద్రశేఖరుండు! 
(4)

శార్దూలము:
ఢిల్లీకిం జని కేసియారె యచటన్ దిక్కుల్ ప్రకంపింప ఱం
పిల్లం జేసె స్వరాష్ట్ర కాంక్ష నినదం; బెల్లన్ సముత్కీర్ణ హృ
త్ఫుల్లాంభోజ సభాంతరాళ మలరన్ బోరాడి, సాధించె సం
సల్లీలన్ దెలఁగాణ రాష్ట్రమును నుత్సాహమ్ము దీపింపఁగన్!
 ( 5)

స్వస్తి

మధురకవి, సహస్ర కవి భూషణ
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్


శనివారం, జూన్ 04, 2016

పద్య తెలంగానం...

మిత్రులందఱకు నమస్సులు!

తెలంగాణ రాష్ట్ర ద్వితీయ ఆవిర్భావదినోత్సవాలలో భాగంగా
రేపు (5-6-2016 నాడు)
తెలంగాణ ప్రభుత్వ భాషాసాంస్కృతిక శాఖ, ‘తెలంగాణ పద్యకవితా సదస్సు’ అధ్వర్యంలో
‘పద్య తెలంగానం’ పేరుతో వివిధ జిల్లాలనుండి ఎన్నుకున్న 116 మంది పద్యకవుల సమ్మేళనం, సన్మానం హైదరాబాదులోని రవీంద్రభారతిలో జరుగనున్నది.
ఉదయం తొమ్మిది గంటలనుండి సాయంత్రం ఎనిమిది గంటల వరకు కవుల కవితాగానం. తదుపరి ఆ కవులకు సత్కారం.
ఆ సమ్మేళనంలో ఒక పద్యకవిగా పాల్గొనడానికి నాకు అవకాశం లభించిందని తెల్పడానికి సంతోషిస్తున్నాను. నాతో పాటుగా వరంగల్ లోని మా "కాకతీయ పద్య కవితా వేదిక" బృందం లోని మరి కొందరు కవులకు కూడా ఈ కవి సమ్మేళనంలో పాల్గొనడానికి అవకాశం లభించింది. వారి వివరాలు....

వరంగల్లు కవుల బృందానికి సమన్వయ కర్త: శ్రీ గన్నమరాజు గిరిజా మనోహర బాబు

01. ఆచార్య కోవెల సుప్రసన్నాచార్యులు
02. ఆరుట్ల భాష్యాచార్యులు
03. కంది శంకరయ్య
04. గుండు మధుసూదన్
05. పిట్టా సత్యనారాయణ
06. జీడికంటి శ్రీనివాస మూర్తి
07. బీటుకూరు శేషుకుమార్
08. పాతూరి రఘురామయ్య
09. ఎన్.వీ.ఎన్.చారి
10. పల్లేరు వీరస్వామి
11. అక్కెర సదానందా చారి
12. చేపూరు శ్రీరామారావు

ఇట్లు
భవదీయుఁడు
మధురకవి
గుండు మధుసూదన్
వరంగల్

ఆదివారం, మే 08, 2016

మాతృ వందన ఫలం


మిత్రులందఱకు "మాతృదినోత్సవ శుభాకాంక్షలు"


భూప్రదక్షిణ షట్కానఁ బొందు ఫలము;
కాశి యాత్రాచరణ మిడు ఘనఫలమ్ము;
సింధువునఁ జేయు స్నాన సంస్థిత ఫలమ్ము;
మాతృ వందన మాచరింపఁగనె కలుగు!


స్వస్తి

మంగళవారం, మే 03, 2016

వేరుపడినా... తీరుమారదా...!


gatikaపాలమూరు తెలంగాణకు ఎంత అవసరమైన ప్రాజెక్టో అందరికీ తెలుసు. కానీ రైతుల భవిష్యత్ కన్నా, తమ రాజకీయ భవిష్యత్తే ముఖ్యమనుకునే వాళ్లు పాల(మూరు)ల్లో విషం చుక్కలు వేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. అనంతపురం జిల్లాకు నీళ్లొచ్చాయనే ఆనందంతో హంద్రీనీవా భగీరథ విజయయాత్ర పేరుతో నాలుగేళ్ల క్రితం అప్పటి రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి రఘువీరారెడ్డి నిర్వహించిన పాదయాత్రకు కేబినెట్ మంత్రిగా ఉన్న మహబూబ్‌నగర్ జిల్లాకు చెందిన డీకే అరుణ హారతులిచ్చి దీవెనలందించారు. అనంతపురం కూడా పాలమూరు లాంటి వెనుకబడిన జిల్లానే, రైతులెవరైనా రైతులేనని, తాను అందుకే వెళ్లానని నాటి తన చర్యను సమర్థించుకున్నారు. ఇప్పుడు తాజా సన్నివేశం పరిశీలిస్తే.. డీకె అరుణ సొంత జిల్లా అయిన పాలమూరు రైతులకు నీళ్లివ్వడానికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పాలమూరు ఎత్తిపోతల పథకాన్ని నిర్మిస్తున్నది. దీన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ పీసీసీ అధ్యక్షుడిగా ఉన్న రఘువీరారెడ్డి గట్టిగా వ్యతిరేకించి ధర్నాకు దిగారు. ఎంత తేడా? ఎలాంటి అనుమతులు లేకుండా, ఎగువ రాష్ర్టాలకు సమాచారం అందివ్వకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పట్టిసీమను పూర్తి చేసుకున్నది. అయినా తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ అంతగా తప్పుబట్టలేదు. సముద్రంలోకి పోయేకన్న ఎవరో ఒకరు వాడుకుంటే రైతులకే కదా మేలు జరిగేది అని నిండు అసెంబ్లీలో కేసీఆర్ వ్యాఖ్యానించారు కూడా. గతేడాది నాగార్జునసాగర్ నీళ్లను వాడుకునే విషయంలో కూడా రెండు రాష్ర్టాల మధ్య లొల్లి పుట్టింది. అప్పుడు కూడా కేసీఆర్ పట్టింపునకు పోకుండా, టీఎంసీల లెక్కలు చూసుకోకుండా రైతులెవరైనా రైతులే అనే విశాల దృక్పథంతో సాగర్ ఆయకట్టు రైతుల కోసం సాగునీరు విడుదల చేశారు. 


కేసీఆర్ ఇంత ఉదారంగా వ్యవహరిస్తుంటే ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు మనస్తత్వం మాత్రం రోజురోజకు మరుగుజ్జుదవుతోంది. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు పాలమూరు కరువును చూసి చలించి దత్తత తీసుకుంటునట్లు బాబు ప్రకటించారు. పాలమూరు దారిద్య్రాన్ని పారదోలే వరకు నిద్రపోనని మనవి చేసుకున్నారు. కానీ ఆయన తొమ్మిదేళ్ల పాలనలో పాలమూరు కోసం ఒక్క ప్రాజెక్టు కట్టలేదు. ఇప్పుడు కేసీఆర్ నాయకత్వంలో పాలమూరు జిల్లాను సస్యశామలం చేయడం కోసం వడివడిగా అడుగులు పడుతున్నాయి. అదే చంద్రబాబు ఉత్తర తెలంగాణకు నీళ్లిస్తానని నమ్మబలికి దేవాదులకు పునాదిరాయి వేశారు. కానీ ఆయన పదవిలో ఉండగా రూపాయి పని జరగలేదు. కాంగ్రెస్ హయాంలో ఒక్క ఎకరానికి నీరివ్వలేదు. 


గత పాలకులు హామీలిచ్చి, నమ్మబలికి వదిలేసిన ప్రాజెక్టులను కేసీఆర్ పట్టుదలతో పూర్తి చేయడానికి నిర్ణయించారు. దీన్ని చంద్రబాబు సహించలేకపోతున్నారు. ఉత్తర తెలంగాణకు నీళ్లిచ్చే కాళేశ్వరాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నారు. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకు భూమి పూజ చేసిన రోజే ఏకంగా ఏపీ కేబినెట్ తెలంగాణ ప్రాజెక్టులకు వ్యతిరేకంగా తీర్మానం చేయడం వారి రాక్షస మనస్తత్వాన్ని కూడా బయటపెట్టింది. ఇక వైఎస్సార్సీపీది మరో డ్రామా. జగన్ కూడా పాలమూరుకు నీళ్లివ్వడమే పాపమన్నట్లు ప్రవర్తిస్తున్నారు. శ్రీశైలం దగ్గర ఆగిన నీళ్లను తెలంగాణ వాడుకుంటే మరి పోతిరెడ్డి పాడుకు నీళ్లెట్ల ఎక్కుతయని ప్రశ్నిస్తున్నడు. అక్రమంగా కట్టుకున్న పోతిరెడ్డిపాడు కోసం పాలమూరు రైతులు నష్టపోవాలని స్పష్టంగానే చెపుతున్నాడు. 


రాష్ట్ర విభజన జరగక ముందు తెలంగాణపై విషం కక్కి అక్కడ రాజకీయ లబ్ధి పొందడానికి ప్రయత్నించిన పార్టీలు నేటికీ అదే పంథా కొనసాగిస్తున్నాయి. తెలంగాణ ప్రయోజనాలను దెబ్బతీయగలిగితే అది ఆంధ్ర ప్రజలకు లాభం చేసిపెట్టడంతో సమానమనే సంకుచిత భావజాలంతో అక్కడి పార్టీలున్నాయి. చంద్రబాబు, జగన్, రఘువీరారెడ్డి.. ఈ ముగ్గురు తెలంగాణ ప్రాజెక్టులకు వ్యతిరేకంగా చేస్తున్న వాదనలోని అంతరార్థం ఒక్కటే. డిసెంబర్ 9 ప్రకటన తర్వాత అన్ని జెండాలు ఒక్కటై తెలంగాణాను అడ్డుకోగలిగినట్టే (తాత్కాలికంగానైనా) కృష్ణాపై కట్టే ప్రాజెక్టులను అడ్డుకోవాలన్నదే వారి ఉమ్మడి లక్ష్యంగా కనిపిస్తున్నది. ఆంధ్రా నాయకుల్లో, పార్టీల్లో ఏక రూపత చూస్తే తెలంగాణ పార్టీలకు లేనిదేమిటో అర్థమవుతుంది. పాలమూరు ఎత్తిపోతల పథకాన్ని ఆంధ్ర పార్టీలు ప్రత్యక్షంగానే వ్యతిరేకిస్తుంటే, తెలంగాణలోని కాంగ్రెస్, టీడీపీలు ఎలాగైనా పాలమూరు పథకాన్ని ఆపాలని దొడ్డి దారిన ప్రయత్నిస్తున్నాయి. 


అటు ఆంధ్ర, ఇటు తెలంగాణ పార్టీలు పాలమూరు ప్రాజెక్టును వ్యతిరేకించడానికి రాజకీయ ప్రయోజనాలే తప్ప, ప్రజాప్రయోజనం కనిపించడం లేదు. ఎన్నికల సందర్భంగా ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చడం లేదని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుపై ఆంధ్రజనం ఆగ్రహంతో ఉన్నారు. ఆ ఆగ్రహాన్ని కేంద్రం వైపో లేక తెలంగాణ వైపో మళ్లించాలనే వ్యూహంలో చంద్రబాబున్నారు. రాష్ట్ర విభజన సందర్భంగా తెలంగాణను అడ్డుకోవడానికి తాను చేసిన ప్రయత్నాలే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో తనను అధికార పీఠంపై కూర్చోబెట్టాయని చంద్రబాబు బలంగా నమ్ముతున్నారు. అందుకే మళ్లీ తెలంగాణ వ్యతిరేకతను ఎజెండాగా మార్చుకోవాలని చూస్తున్నారు. జగన్ కూడా ఇంచుమించు అదే పద్ధతిని అవలంబిస్తున్నాడు. సమైక్య రాష్ట్రంలో మాదిరిగా నీళ్ల దోపిడీ సాధ్యం కాదనీ తెలుసు. కాబట్టే పోతిరెడ్డిపాడును గుర్తు చేస్తున్నారు. 


తన తండ్రి అధికారంలో ఉన్నప్పుడు తెలంగాణ ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేయలేదు, పోతిరెడ్డిపాడు ద్వారా నీళ్లు రాయలసీమకు మళ్లించాడు, ఈ పని చంద్రబాబు చేయలేకపోతున్నాడని జగన్ ఆంధ్ర ప్రజలకు చెప్పదలుచుకున్నారు. విభజనకు కారకుడు జగనే అని చంద్రబాబు అప్పుడు విపరీత ప్రచారం చేసి ఆంధ్రలో లబ్ధి పొందారు. ఇప్పుడు అదే అస్ర్తాన్ని చంద్రబాబుపై జగన్ ప్రయోగిస్తున్నారు. ఇక కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా జనంలో పోయిన ఆదరణను కొద్దో గొప్పో నిలబెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నది. ప్రత్యేక హోదా రాకపోవడంతో పాటు, చంద్రబాబు వైఫల్యాలను ఎండకట్టే పనిలో కాంగ్రెస్ ఉన్న ది. పాలమూరు, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులు పూర్తవుతాయనే విషయంలో ఆంధ్ర పార్టీలకు ఏకాభిప్రాయం ఉంది. కానీ పూర్తయ్యే పాలమూరు విషయాన్ని రాద్ధాంతం చేసే విషయంలో ఎవరెన్ని మార్కులు సాధించుకుంటారనే విషయంపైనే ఆంధ్రలో పోటీ నడుస్తున్నది. ఇక తెలంగాణలో కూడా అంతే. 


పాలమూరు, కాళేశ్వరం, డిండి పూర్తయితే ప్రజలు కేసీఆర్‌కు జేజేలు పలుకుతారు. ఎంత వ్యతిరేకత ఉన్నా పాలమూరు, నల్గొండ జిల్లాలు కాంగ్రెస్ పార్టీని ఇప్పటిదాకా ఆదరిస్తూ వచ్చాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గత ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ గెలిచిన స్థానాల్లో సగం సీట్లు ఈ జిల్లాలవే కావడం గమనార్హం. ఇప్పుడు ఈ రెండు ప్రాజెక్టులు పూర్తయితే జనం కాంగ్రెస్‌ను మరిచిపోతారు. వచ్చే ఎన్నికల్లో రాష్ట్రంలో సింగిల్ డిజిట్ వచ్చే అవకాశం కూడా లేదు. అందుకే పాలమూరు ఆగిపోవాలని, కనీసం జాప్యం కావాలని కోరుకుంటున్నారు. పాలమూరు ఎంత అవసరమైన ప్రాజెక్టో అందరికీ తెలుసు. కానీ రైతుల భవిష్యత్ కన్నా, తమ రాజకీయ భవిష్యత్తే ముఖ్యమనుకునే వాళ్లు పాల(మూరు)ల్లో విషం చుక్కలు వేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు.జై తెలంగాణ!    జై జై తెలంగాణ!


గురువారం, ఏప్రిల్ 28, 2016

ఇక్కడ కల్తీ "గుట్టు రట్టు" చేయబడును!

 -ప్రయోగశాలకు నెలవుగా హైదరాబాద్ నగరం 
-అత్యాధునిక పరిజ్ఞానంతో సేవలు

కల్తీ ఆహారపు గుట్టు రట్టు చేసేందుకు హైదరాబాద్ నగరంలో అనేక ప్రయోగశాలలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. పదుల సంఖ్యలో ఉన్న ల్యాబ్‌లు కల్తీని ఛటుక్కున పట్టేస్తాయి. అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో ఇవి సేవలందిస్తున్నాయి. 

labప్రభుత్వరంగంలో సైతం స్టేట్ ఫుడ్ ల్యాబొరేటరీని నాచారంలో నెలకొల్పారు. ఈ ల్యాబ్ తెలంగాణతోపాటు ఏపీకి కూడా సేవలందిస్తున్నది. ప్రైవేట్‌రంగంలో సైతం పలు ప్రయోగశాలలు ఎన్‌ఏబీఎల్ అక్రిడేషన్ పొంది కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్నాయి. అలెర్జీ, కెమికల్, కలుషిత, పోషకాహార పరీక్షలను వీటిల్లో చేస్తారు. ఆహారంతోపాటు, నీళ్లు, పాలు, మాంసం, పప్పుదినుసులు, కూరగాయలు, పండ్లు తదితర ఆహార పదార్థాల నాణ్యతను ఈ ల్యాబ్‌లు పరీక్షిస్తాయి. ఇవీ నగరంలోని ప్రధాన ఫుడ్ టెస్టింగ్ ల్యాబ్‌లు.. వాటి చిరునామానాలు!! 

స్టేట్ ఫుడ్ ల్యాబొరేటరీ
ఐడీఏ నాచారం, హైదరాబాద్, 
ఫోన్: 040-2715 2207

నేషనల్ కొల్లేటరల్ మేనేజ్‌మెంట్ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్
4-7-18/6బీ, రాఘవేంద్రనగర్, నాచారం, 
హైదరాబాద్, ఫోన్: 040-44858686, 
మ్బైల్ నంబర్లు : 9347782508, 9347782507. 
ఈ-మెయిల్: QUALITY@NCMSL.COM

ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్
నారాయణగూడ, హైదరాబాద్, 
ఫోన్: 040 -27560191, 27557716

విమ్టా ల్యాబ్స్ లిమిటెడ్
లైఫ్ సైన్సెస్ ఫెసిలిటీ, 5, 
ఆలెగ్జాండ్రియా నాలెడ్జ్ పార్క్, 
జినోమ్ వ్యాలీ, హైదరాబాద్. 
ఈ-మెయిల్: VIMTAHQ@VIMTA.COM

భగవతి అనా ల్యాబ్స్ లిమిటెడ్ బీ పద్మప్రియ, డైరెక్టర్
ప్లాట్ నం 7-2-C7 /8/F, 
సనత్‌నగర్ పారిశ్రామికవాడ, 
హైదరాబాద్.
ఫోన్:040 23811535, 23811545, 23810505. 
ఈ-మెయిల్: BALLCENTRALLAB@GMAIL.COM

వసుధా ఎన్విరో ల్యాబ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్
5-9-285/3, రెండో అంతస్తు, 
గాంధీనగర్, కూకట్‌పల్లి,
హైదరాబాద్, 500072. 
ఫోన్: 040-33089894, 
040-42009193.

ల్యూసిడ్ ల్యాబొరేటరీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్
B-1/A, ఫేజ్ -2, టెక్నో ఇండస్ట్రీయల్ ఎస్టేట్, 
వైఎస్సార్ బిల్డింగ్, బాలానగర్, హైదరాబాద్-500037.ఫోన్: 23720678
మ్బైల్ నంబర్లు: 9848161463, 9391101467, 9848163346.

విజన్ ల్యాబ్స్
H NO 16-11-23/37/A, ప్లాట్ నం: 205, రెండో అంతస్తు, సాగర్ హోటల్ బిల్డింగ్, ఆర్టీఏ ఆఫీస్ ఎదురుగా, మూసారాంబాగ్, మలక్‌పేట. ఫోన్:040-24544320. 
మొబైల్ నంబర్లు: 9849110019, 9440841338. 

కేర్ ల్యాబ్స్
ప్లాట్ నం : 1, సాయి సదన్ కాంప్లెక్స్,
పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ పైన,
శివగంగ కాలనీ, ఎల్బీనగర్. 
ఫోన్: 040-32416241. మొబైల్ ఫోన్లు: 9885436529, 9885436528.


మంగళవారం, ఏప్రిల్ 26, 2016

సామాజిక రాజనీతి శాస్త్రవేత్త

నాడు ఉద్యమ నాయకుడిగా, నేడు ముఖ్యమంత్రిగా కేసీఆర్ దేశంలో నూతన చరిత్రను సృష్టిస్తున్నారు. గాంధీ జీవిత చరిత్రను వ్యూహాత్మక కార్యక్రమాలను లోతుగా అధ్యయనం చేసి సమకాలీన సమాజానికి, ఉద్యమాలకు అన్వయించిన పద్ధతి కనబడుతున్నది. దాంతోపాటు రాంమనోహర్ లోహియా చేసిన ఆందోళన, నినాదాలు, కార్యక్రమాలు ప్రజలను సమీకరించిన తీరు కూడా కేసీఆర్ నైపుణ్యంలో కనబడుతుంది. అంబేద్కర్ ఎలాగైతే ఆయా సమస్యల గురించి సైద్ధాంతికంగా, లోతుగా చర్చించి, విశ్లేషించి వ్యతిరేకులను కూడా ఒప్పించిన విధంగా కేసీఆర్ ప్రసంగాలు, నినాదాలు ముందుకు తీసుకువచ్చే సమస్యలు, పరిష్కార సూచికలు కనబడుతుంటాయి. సర్దార్ వల్లభాయిపటేల్ వలె దృఢ దీక్షతో ముందుకుసాగడం, ఎప్పుడు ఎక్కడ ఆగాలో, ఎప్పుడు వెనక్కి తగ్గాలో అనే అంశాల్లో వల్లభాయి పటేల్, గాంధీజీ ఇద్దరినీ సమంగా అర్థం చేసుకొనే తీరు కేసీఆర్‌లో కనబడుతుంది. ఒక సామాజిక శాస్త్రవేత్తగా, రాజనీతి శాస్త్రవేత్తగా కేసీఆర్ ఎంత లోతైన అధ్యయనం చేస్తాడో చాలామందికి తెలియదు. రాజకీయ ప్రసంగాలను చూసి అంచనావేయడం కొలనులోని తామర, కలువ పూలను చూసి దాని లోతు గురించి మాట్లాడినట్లు ఉంటుంది. 

టీఆర్‌స్ ఉద్యమ ప్రారంభం నుంచి తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కోసం దేశంలో బహుజన రాజ్యాధికార స్థాపన దిశగా కృషిచేసిన కేసీఆర్ క్షేత్రస్థాయి నుంచి జాతీయస్థాయి దాక నేతలను, ప్రజలను సమీకరించారు. జాతీయ రాజకీయాల్లో కాన్షీరాం నిర్వహించిన పాత్రను ఆదర్శంగా తీసుకొని అన్ని పార్టీలను తెలంగాణ రాష్ట్రసాధనకు కదిలించడం గొప్పది. ఎక్కడ మంచి ఉన్నా అవన్నీ స్వీకరించి ఒక సమగ్ర దృక్పథాన్ని అలవర్చుకొని సామాజిక శాస్త్రవేత్తగా ఎదిగిన రాజనీతి శాస్త్రవేత్త కేసీఆర్. 


సాహితీవేత్తగా కేసీఆర్ చేసిన అధ్యయనం సామాజిక, రాజకీయ ఉద్యమంలో ఆయన ఉపయోగించుకున్న తీరు అపూర్వం. పీవీనరసింహారావు, వాజపేయి సాహితీవేత్తలు అయినప్పటికీ వారి సాహితీ పటిమ రాజకీయాల్లోకి అన్వయించడం సాధించలేకపోయారు. కానీ కేసీఆర్ తన సాహిత్య పటిమతో ప్రసంగాలు చేయడం గానీ, ప్రజల్ని ఉత్తేజపరచి ముందుకు నడపడం గానీ గొప్ప సాహితీవేత్త కావడం వల్లే సాధ్యపడింది. ఆచార్య కే.జయశంకర్, కాళోజీ వంటి వారి అడుగుజాడల్లో ప్రజల్లో స్ఫూర్తి నింపుతూ ముందుకు నడిచిన కేసీఆర్ ఒకనాటి లోక్‌నాయక్ జయప్రకాశ్ నారాయణ గారిని తలపిస్తారు. ఉద్యమ నాయకుడు, రాజకీయ నాయకుడు రెండూ ఒకటి కాదు. రాజకీయ నాయకుడు ఉద్యమ నాయకుడిగా నిలిచి గెలవడం అంత సులభం కాదు. కేసీఆర్ ఈ రెండింటినీ సవ్యసాచిలా నడిపిస్తూ నెహ్రూ వలె రాజకీయ అధికారం కూడా చేపట్టి పది నెలల్లోనే తనదైన పాలనా ముద్ర వేశారు. 

రాష్ట్ర సాధన కోసం అనేక శ్రేణులు, వర్గాలు ఉద్యమించాయి. వాటి స్ఫూర్తిని ఒకచోటికి తీసుకురావడంలో కేసీఆర్ కృషి అనన్య సామాన్యమైనది. ఉపాధ్యాయులు, ప్రభుత్వోద్యోగులు, జర్నలిస్టులు, విద్యార్థులు, యువకులు, మహిళలు తదితర శ్రేణు లు ఎన్నో సదస్సులు, సమావేశాలు నిర్వహించారు. కేసీఆర్‌కు పోటీగా ఎంతోమంది రాజకీయ నాయకులు ముందుకు రావాలని, ఆయన్ని వెనక్కి నెట్టాలని ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేశారు. వారే వెల్లికిలా పడిపోయారు. వాళ్లు కేవలం రాజకీయ నాయకులు కావడమో, అల్ప లక్ష్యాలు కలిగి ఉండటమో, ఉద్యమకారులుగా మాత్రమే ఆలోచించడమో, దీర్ఘకాలిక దృష్టిలేకుండా ఆవేశకావేశాలకు లోనుకావడమో, స్వార్థానికి లొంగిపోవడమో జరగడంవల్ల ప్రతిదశలో పదులకొద్ది నాయకులు వెనకబడిపోయారు. అనామకంగా మిగిలిపోయారు. ఇదంతా నడుస్తున్న చరిత్ర. 


vakulabaranamరాజనీతి శాస్త్రవేత్తగా, రాజనీతిజ్ఞుడిగా కేసీఆర్ రాష్ర్టాన్ని ఎలా సాధించాలో అందుకు ఎన్నిరకాల మార్గాలున్నాయో అధ్యయనం చేశారు. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా, దేశవ్యాప్తంగా, అంతదాకా సాగిన ఉద్యమాలు, జార్ఖండ్, ఛత్తీస్‌గఢ్, ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రాలు ఏర్పడటానికి చేసిన ఉద్యమాలు, అసోం, ఈశాన్య రాష్ర్టాల్లో సాగిన, సాగుతున్న ఉద్యమాలను అనేక కోణాల్లో అధ్యయనం చేసి, మన సమాజానికి ఏమేరకు స్వీకరించవచ్చో చర్చలు చేశారు. కొందరు రోడ్లమీద ఊరేగింపులు తీయాలని, తెలంగాణేతరుల గురించి రెచ్చగొట్టే ప్రసంగాలు, నినాదాలు ఇవ్వాలని, వారి ఆర్థిక, సాంఘిక పునాదులను పెళ్లగించాలన్నారు. కేసీఆర్ మెతకగా ఉన్నారని విమర్శించారు. శాంతియుతంగా ఉద్యమాలు నిర్మించడం, ఆందోళనపూరిత ఉద్యమాలు ఎక్కువ కష్టం అనీ, అందుకు ఎంతో సహనం, ఓర్పు అవసరమని గాంధీ లాగే కేసీ ఆర్ విశ్వసించారు. శాంతియుత ఉద్యమం ద్వారానే రాష్ర్టాన్ని సాధించి పెట్టారు.

ఎప్పటికప్పుడు పదబంధాలను సృష్టించి, ప్రజల నాల్కలమీద నడయాడేవిధంగా మలచడంలో కేసీ ఆర్ దిట్ట. తెలంగాణ భాష, యాస, సంస్కృతికి పట్టంకట్టి దానికి సాధికారికతను సాధించడంలో అందరికీ స్ఫూర్తినిచ్చి వందలాది రచయితలు తెలంగాణ భాషలో రాయడానికి కారకులయ్యారు. తెలంగాణ పండుగలను, దేవాలయాలను, నదులను, వాటి గొప్పతనాన్ని, ప్రభవాన్ని విప్పిచెప్పి, ప్రచారం చేసి, తెలంగాణ పట్ల దశాబ్దాలుగా రుద్దబడిన ఆత్మన్యూనతా భావాన్ని తొలగించి సగర్వంగా తలెత్తుకొని తిరిగే ఆత్మగౌరవ పోరాటాన్ని మహోన్నతంగా నడిపిన ఉద్యమకారుడు కేసీఆర్. ఉద్యమాన్ని ఒక పండుగలాగా నిర్వహించడమెలాగో చేసి చూపించారు. కోట్లాది ప్రజలు కలిసి నడిస్తే ఏ ఉద్యమమైనా పండుగలాగే కనపడుతుంది. తెలంగాణ చరిత్ర శతాబ్దాలుగా ఎంత మహోన్నతమైనదో, శాతవాహనుల పూర్వకాలం నుంచి చాళుక్యులు, కాకతీయులు, కులీకుతుబ్‌షా, నైజాం రాజ్యవంశం దాకా అనేక కోణాల్లో విశ్లేషించి, వారు చేసిన సేవలను, కృషిని కొనియాడారు. నైజాం రాజును ప్రపంచంలో ఎక్కడలేనంత దుర్మార్గుడిగా ప్రచారం చేసిన కుట్రలను బద్దలుకొట్టి నిజాం తన రాజ్యంలో నిర్మించిన కట్టడాలను, నిర్మాణాలను, దవాఖానాలను, సామాజిక సంక్షేమ కార్యక్రమాలను, ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం, నీలోఫర్ హాస్పిటల్, నిమ్స్, ఉస్మానియా ఆస్పత్రి, అసెంబ్లీ, జూబ్లీహాల్, ట్యాంక్‌బండ్ వంటి వందలాది నిర్మాణాలను, వాటి ప్రాధాన్యాన్ని నొక్కిచెప్పారు. నైజాం రాజ్యంలో ఎన్ని పరిశ్రమలు ఎదిగాయో, వాటిని సమైక్య రాష్ట్రంలో ఎలా మూసివేస్తూ వచ్చారో, తెలంగాణ ప్రాజెక్టులను, ఉపాధికల్పనను, బడ్జెట్‌లను, ఆదాయాన్ని ఎలా సీమాంధ్ర ప్రాంతానికి తరలించుకుపోయారో, అనేకమంది నిపుణులు వెలికి తెచ్చిన చారిత్రక సత్యాలను విస్తృతంగా ప్రచారం చేశారు. 

ఉద్యమాలు నిర్వహించడంలో కేసీఆర్ దేశానికి ఒక నూతన మార్గాన్ని వేశారు. ఇలాంటి శాంతియుత ఉద్యమం, ఇంత సుదీర్ఘ కాలం జరగడం ప్రపంచ చరిత్రలోనే అరుదు. ఇదే ఉద్యమం మరే దేశంలోనైనా జరిగిఉంటే రష్యా, చైనా, దక్షిణాఫ్రికా, క్యూబా, మయన్మార్, వెనుజులా దేశాల ఉద్యమాల స్థాయిలో, ప్రపంచ స్థాయిలో గుర్తింపువచ్చి ఉండేది. ఈ చరిత్రను ఇంగ్లీషులో రాసి, ప్రపంచానికి పరిచయం చేయాల్సిన బాధ్యత నేటి రచయితలు, చరిత్రకారులు, సామాజిక శాస్త్రవేత్తల మీద ఉన్నది. 


తెలంగాణ ఉద్యమంలో కేసీఆర్ కార్యకర్తల భోజనాల విషయంలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించేవారు. ఇంటిలో జరిగే శుభకార్యాల్లో ఏ విధంగా శ్రద్ధతో, సాదరంగా ఆహ్వానించి ఏర్పాటు చేస్తారో అటువంటి స్థాయిలో ఏర్పాట్లు చేసి వేలాదిమందికి ఎక్కడా అసౌకర్యం కలగకుండా చూసుకున్నారు. ఆప్యాయ తను పంచారు.
ఉద్యమాల్లో ఆర్థిక సమస్య ప్రధానమైంది. ఈ సమస్యను కేసీఆర్ ఎలా అధిగమించారో చాలామందికి ఆశ్చర్యకరమైన విషయం. కేసీఆర్ భవిష్యత్తు గురించి దూరదృష్టితో ఆలోచించే జ్ఞాని. రాజకీయాల్లో దాన్ని విజ్ఞతగా, సమయానుకూలంగా ప్రదర్శించడమే కేసీఆర్‌లోని గొప్పతనం. అదొక రహస్య విద్య. అంతకన్నా తెలిసినవారు మేధావులు, విజ్ఞులు ఎంతోమంది ఉండవచ్చు. కానీ బహుముఖీనంగా ఉంటూ మాస్ లీడర్‌గా ప్రభావితం చేస్తూ, ప్రజలను నడిపిస్తూ, నడిచే నాయకులు అరుదు. ఈ దృష్టితో చూసినప్పుడే కేసీఆర్ చారిత్రక పురుషుడు.

చిన్న రాష్ట్రాల ఏర్పాటు ఆవశ్యకతను నాడే గుర్తించి, దూరదృష్టితో తర్కించి, రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్-3ని పొందుపరచిన అంబేద్కర్‌కు ఘనంగా నివాళులు అర్పించారు కేసీఆర్. కొత్తగా ఏర్పడ్డ తెలంగాణ రాష్ర్టం ప్రజల పక్షాన బాబాసాహెబ్ పట్ల కృతజ్ఞతా భావాన్ని ప్రదర్శించారు. దేశంలోనే ఎక్కడాలేని విధంగా 125 అడుగుల భారీ కాంస్య విగ్రహ ఏర్పాటుకు అంకురార్పణ చేశారు. ఇది ఆయనలోని దార్శనికతకు, నిలువెత్తు సామాజిక స్పృహకు నిదర్శనం.
సామాజిక శాస్త్రవేత్తగా, సామాజిక న్యాయం ద్వారా, సామాజిక మార్పు శాంతియుతంగా సాగాలని కేసీఆర్ అభిలాష. ముఖ్యమంత్రిగా పదవి చేపట్టిన తొలిరోజునుంచే సీమాంధ్ర నాయకులు, అధికారులు చేసిన అక్రమాలను, కుట్రలను, ఎక్కడికక్క డ పసిగట్టి మరింత నష్టం జరగకుండా తెలంగాణ ఆస్తులను, రికార్డులను జాగ్రత్తపరిచే కృషిచేశారు. కేసీఆర్ మాత్రమే పద్నాలుగేళ్ల సుదీర్ఘ ఉద్యమ అనుభవం, అంతకుముందటి పరిపాలనా అనుభవంతో పాటు దశాబ్దాల అనుభవాలు కలిగిన అధికారులను, నిపుణులను, గౌరవ సలహాదారుగా నియమించి తెలంగాణను బంగారు తెలంగాణగా రూపొందించడానికి చేస్తున్న కృషి మహోన్నతమైనది. తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రిగా కేసీఆర్ వేసిన బాట రేపటి తెలంగాణకు బంగారు బాటగా, ఆదర్శంగా నిలిచిపోతుందనడంలో ఏమాత్రం సందేహం లేదు.


జై తెలంగాణ!    జై జై తెలంగాణ!


సోమవారం, ఏప్రిల్ 25, 2016

పాలనకు ప్రజామోదం...

తెలంగాణ కొత్త రాష్ట్రమైనందు వల్ల టీఆర్‌ఎస్ ప్రభుత్వం అనేక సవాళ్ళను ఎదుర్కొన్నది. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అడుగడుగునా అవరోధాలు సృష్టించింది. అయినా ఇంత తక్కువ సమయంలోనే ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ పరిపాలనను కదం తొక్కించి అభివృద్ధి, సంక్షేమ రంగాలలో ఇతర రాష్ర్టాలకు ఆదర్శంగా నిలిచారు. కొత్త రాష్ట్రంలో సమస్యలు ఎన్ని ఉన్నా ప్రజల సంక్షేమం, అభివృద్ధి కోసం అహర్నిశలు కృషి చేస్తున్నారు. అందుకే సమర్థిద్దాం. సమయమిద్దాం అన్న వివేకం ప్రజల్లో ఉంది. అది ప్రతిపక్షాలకు లేకపోవడం విచారకరం.

sridar
సరిగ్గా రెండేళ్ల కిందట ఇదే సమయానికి తెలంగాణలో సాధారణ ఎన్నికల ప్రక్రియ సాగింది. అంగబలం, అర్ధబలం పుష్కలంగా ఉన్న జాతీయపార్టీలు, ప్రాంతీయ పార్టీలు మోహరించిన వేళ తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ఒంటరిగా బరిలోకి దిగింది. మొత్తం 119 అసెంబ్లీ, 17 లోక్‌సభ నియోజకవర్గాల్లో పోటీ చేసింది. ఎవరికి తోచిన విధంగా వారు టీఆర్‌ఎస్‌ను తక్కువ అంచనా వేసి ఫలితాల నాటికి బొక్కబోర్లా పడ్డారు. 11 లోక్‌సభ సీట్లు, 63 అసెంబ్లీ సీట్లు తెచ్చుకుని టీఆర్‌ఎస్ అజేయశక్తిగా అవతరించింది. అనితర సాధ్యమైన ప్రజామోదంతో ఈ రెండేళ్లు అప్రతిహత ప్రస్థానాన్ని కొనసాగించింది.

2014లో సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్‌తో పాటు అరుణాచల్ ప్రదేశ్, ఒడిషా, సిక్కిం రాష్ర్టాల అసెంబ్లీలకు ఎన్నికలు జరిగాయి. తర్వాత మూడు నెలలకే హర్యానా, మహారాష్ట్ర ఎన్నికలు జరిగాయి. ఇతర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతో పోలిస్తే ప్రజామోదం పొందడంలో టీఆర్‌ఎస్ ప్రభుత్వం ముందుండటం విశేషం. మహారాష్ట్రలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బీజేపీ చతికిలబడింది. హర్యానాలోనూ అధికార ఎన్డీఏ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో నిరాశాజనక ఫలితాలు సాధించింది. అరుణాచల్‌ప్రదేశ్‌లో కాంగ్రెస్ మూడింట రెండు వంతుల మెజారిటీ సాధించినా, ఏడాదిన్నరకే బీజేపీ దెబ్బకు కుప్పకూలిపోయింది.

దేశ వ్యాప్తంగా పలు రాష్ర్టాలలో అధికార పార్టీల పరిస్థితి బాగా లేదు. కర్ణాటకలో కాంగ్రెస్ అధికారంలో ఉన్నా బెంగళూరు కార్పోరేషన్ ఎన్నికల్లో భంగపడింది. రాజస్థాన్‌లో బీజేపీ అధికారంలో ఉన్నా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ఘోర పరాజయం పాలైంది. గుజరాత్‌లోనూ అదే పరిస్థితి. గత సాధారణ ఎన్నికల్లో 24 మంది బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలుగా గెలిచి తమ ఎమ్మెల్యే పదవులకు రాజీనామా చేసిన క్రమంలో అధికారంలో ఉన్న బీజేపీ పది మాత్రమే గెలిచుకొని పద్నాలుగు చోట్ల ఓడిపోయింది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని కృష్ణా జిల్లా నందిగామ అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నికల్లో టీడీపీ తమ సీటును కాపాడుకున్నా, సాధారణ ఎన్నికల్లో రెండు వేల ఓట్లకు పరిమితమైన కాంగ్రెస్ ఉప ఎన్నికల్లో ఏకంగా 24 వేలు సాధించింది.

ఈ రెండేళ్ల కాలంలో తెలంగాణలో జరిగినన్ని ఎన్నికలు మిగతా రాష్ర్టాల్లో ఎక్కడా జరగలేదు. 2014 సెప్టెంబర్‌లో మెదక్ ఉపసఎన్నిక మొదలుకొని ఈ నెల సిద్దిపేట మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల వరకు ప్రజలు టీఆర్‌ఎస్‌కు అనుకూలంగా తీర్పు ఇచ్చారు. ప్రత్యక్ష ఎన్నికలు జరిగిన ప్రాంతాల్లో నమోదైన ఓటర్లు మొత్తం కోటికి పైగానే. 43 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల ప్రజామోదం ఈ ఎన్నికల్లో వెల్లడైంది. అంటే రాబోయే సాధారణ ఎన్నికలకు ఇవి సెమీ ఫైనల్స్ లాంటివే. ఈ రెండేళ్లుగా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ చేపట్టిన అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాల పట్ల ప్రజామోదానికి ఈ ఎన్నికలు అద్దం పట్టాయి. అసాధారణ రీతిలో తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ఈ ఎన్నికల్లో కనీవినీ ఎరుగని విజయాలు నమోదు చేసుకుంది. కాంగ్రెస్, బీజేపీ, సీపీఐ, సీపీఎం తెలుగుదేశం, వైఎస్‌ఆర్‌సీపీ ఈ ఎన్నికల్లో ఘోర పరాజయాన్ని చవి చూశాయి. సిద్ధాంతాలు పక్కనపెట్టి పొత్తులు కుదుర్చుకున్నప్పటికే ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత మీద, కాలవైపరీత్యాల మీద నమ్మకం పెట్టుకున్నప్పటికీ ప్రతిపక్షాలకు అవేవీ కలిసి రాలేదు సరికదా 2014 సాధారణ ఎన్నికల కంటే దీనాతి దీనమైన స్థితికి దిగజారిపోయాయి.

2014 ఎన్నికల్లో కేసీఆర్ గజ్వేల్ అసెంబ్లీతోపాటు మెదక్ లోక్‌సభకు పోటీ చేశారు. లోక్‌సభకు రాజీనామా చేయడంతో నాలుగు నెలలకే మెదక్ ఉప ఎన్నికలు జరిగాయి. ఆ ఎన్నికల్లో టీఆర్‌ఎస్ తన ఆధిక్యతను అదేస్థాయిలో నిలబెట్టుకుంది. విశేషమేమిటంటే నరేంద్రమోదీ రాజీనామా చేసిన వడోదర ఉప ఎన్నికలు అప్పుడే జరిగాయి. కానీ బీజేపీ మెజారిటీ రెండున్నర లక్షలు తగ్గింది. సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధిపత్యాన్ని టీఆర్‌ఎస్ బద్దలు కొట్టింది. టీడీపీ, బీజేపీలకు ఒక్క వార్డూ దక్కలేదు. శాసనమండలి ఎన్నికల్లో మొత్తం 14 స్థానాల్లో 11 స్థానాలు టీఆర్‌ఎస్ కైవసం చేసుకుంది.

వీటిలో ఆరు సీట్లను టీఆర్‌ఎస్ ఏకగ్రీవంగా గెలుచుకోవడం విశేషం. గత నవంబర్‌లో వరంగల్ లోక్‌సభ ఉప ఎన్నికల ఫలితం సంచలనం సృష్టించింది. 2014లో టీఆర్‌ఎస్‌కు 3 లక్షల 92 వేల మెజారిటీ వస్తే, ఇటీవల ఉప ఎన్నికల్లో ఆ పార్టీ అభ్యర్థి దయాకర్‌కు 4 లక్షల 60 వేల మెజారిటీ లభించింది. 64 ఏళ్ల దేశ ఎన్నికల చరిత్రలో అత్యధికమెజారిటీ సాధించిన మొదటి 10 మందిలో ఒకరిగా దయాకర్ చరిత్రకెక్కాడు. టీడీపీ బలపరిచిన బీజేపీ, కేంద్ర మాజీ మంత్రిని రంగంలోకి దింపిన కాంగ్రెస్ సహా మిగతా పార్టీలకు డిపాజిట్లు రాలేదు. నారాయణఖేడ్‌లోనూ అదే జోరు. తొలిసారిగా టీఆర్‌ఎస్ 53 వేల మెజారిటీతో విజయం సాధించింది. ఆరు దశాబ్దాల నారాయణఖేడ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల చరిత్రలో ఇది రికార్డు మెజారిటీ.

హైదరాబాద్ కార్పోరేషన్ ఎన్నికలు చరిత్రను తిరగరాశాయి. ఎనిమిది అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల పరిధిలోని అన్ని డివిజన్లను టీఆర్‌ఎస్ గెలుచుకుంది. మూడు నియోజకవర్గాల్లో ఒక్కొక్క డివిజన్‌ను మాత్రమే కోల్పోయినా టీఆర్‌ఎస్ అధిపత్యాన్ని ప్రదర్శించింది. పాతబస్తీలో సైతం ఎంఐఎంకు దీటుగా నిలిచింది. చరిత్రలో ఎన్నడూ లేని విధంగా మొత్తం 150లోని 99 డివిజన్లను భారీ మెజారిటీతో గెలుచుకుని టీఆర్‌ఎస్ చరిత్ర సృష్టించింది. ఇదే క్రమంలో వరంగల్, ఖమ్మం, అచ్చంపేట, సిద్ధిపేట మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో టీఆర్‌ఎస్ ఘన విజయం సాధించింది. హైదరాబాద్‌కే పరిమితమైన మజ్లిస్ మినహా విపక్షాల మనుగడ ప్రశ్నార్థంగా మారింది.

తెలంగాణ కొత్త రాష్ట్రమైనందువల్ల టీఆర్‌ఎస్ ప్రభుత్వం అనేక సవాళ్ళను ఎదుర్కొన్నది. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అడుగడుగునా అవరోధాలు సృష్టించింది. అయినా ఇంత తక్కువ సమయంలోనే ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ పరిపాలనను కదం తొక్కించి అభివృద్ధి, సంక్షేమ రంగాలలో ఇతర రాష్ర్టాలకు ఆదర్శంగా నిలిచారు. కొత్త రాష్ట్రంలో సమస్యలు ఎన్ని ఉన్నా ప్రజల సంక్షేమం, అభివృద్ధి కోసం అహర్నిశలు కృషి చేస్తున్నారు. అందుకే సమర్థిద్దాం. సమయమిద్దాం అన్న వివేకం ప్రజల్లో ఉంది. అది ప్రతిపక్షాలకు లేకపోవడం విచారకరం.
-(ఈ నెల 27న ఖమ్మంలో టీఆర్‌ఎస్ ప్లీనరీ జరుగుతున్న సందర్భంగా)
జై తెలంగాణ!    జై జై తెలంగాణ!జై 

ఆదివారం, ఏప్రిల్ 24, 2016

మాతృభాషతోనే మనుగడ...

తెలంగాణ ఉద్యమ సిద్ధాంతకర్త ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ సార్ చెప్పినట్లు.. ఒక జాతి భాషా, సంస్కృతుల విధ్వంసం ఆర్థిక దోపిడీ పీడనల కన్నా ప్రమాదకరమైనది. ఒక జాతి సమూహం కోల్పోయిన వేటినైనా తిరిగి సాధించవచ్చు. కానీ.. భాషా సంస్కృతులు కోల్పోయిన జాతి సర్వస్వాన్ని కోల్పోయి బానిసత్వంలోకి పోతుందని హెచ్చరించాడు. ఈ వెలుగులో మనం మన తెలుగు భాషా వికాసానికి ప్రాధాన్యమిస్తూనే..సామాజికావసరాలకు అనుగుణంగా విద్యావిధానాలను రూపొందించుకోవాలి.

sama
మన దేశంలో విద్యావిధాన చరిత్ర ఓ పెద్ద విషాద గాథ. తరతరాల చరిత్రలో అందరికీ అందుబాటులో ఉండి సమాజంలో వెలుగులు పంచాల్సిన చదువు (విద్య) కొన్ని వర్గాలకే పరిమితమైపోయింది. మెజారిటీ ప్రజలను అక్షరాలకు ఆమడ దూరం చేసింది. ఆదిలో అది సంస్కృతం రూపంలో మెజారిటీ ప్రజలకు దూరమై, ప్రజలను అంటరాని వారిని చేసి అగ్రహారాలకే పరిమితమైతే, బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ రాక తర్వాత ఇంగ్లీష్‌రూపంలో ప్రజలకు అందనిదై పోయింది. ఈ క్రమంలో.. చదువు అందరికీ అందుబాటులోకి రావాలని, అందరి జీవితాల్లో వెలుగులు నింపాలని కోరుకోవడం ఆధునిక సమాజపు సహజ హక్కు. అయితే.. అందరికీ విద్య అందుబాటులోకి ఎలా వస్తుంది? దానికి అనుసరించాల్సిన విధానాలేమిటి? బోధనామాధ్యమం ఏమై ఉండాలి? ఓప్రత్యేక భాషా మాద్యమం(ఇంగ్లీష్)తో మాత్రమే ఆధునిక విజ్ఞానం సమకూరుతుందా?లాంటి ప్రశ్నలు మన ముందున్నాయి.

చరిత్రలో భారత సమాజంలోని విద్య, సాధించిన ప్రగతి ఫలాలు దేశానికే కాదు, ప్రపంచానికే మార్గదర్శకంగా నిలిచాయి. మన సమాజం విద్యావిజ్ఞానంలో మిగతా ప్రపంచంతో పోల్చితే.. వెనకబడిందేమీ కాదు. ఇంకా వారి కన్నా ఒకడుగు ముందే ఉన్నామని చరిత్ర చెబుతున్నది. అయితే ఇది ఒక పార్శ్వం మాత్రమే. ఇలాంటి సామాజిక జ్ఞానాన్నంతా గతంలో అగ్రవర్ణ బ్రాహ్మణీయం తమ గుప్పిట్లో పెట్టుకుని సమాజానికి తీరని ద్రోహం చేసింది. అశేష ప్రజారాసులను అక్షరానికి అంటరాని వారుగా చేసి కాలానుగుణంగా వికసించాల్సిన జ్ఞానాన్ని అణచివేసింది, జనజీవితాన్ని అంధకారం చేసింది.

ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ భారత్‌లో అడుగుపెట్టే నాటికి దేశంలో మూలమూలనా దేశీ(వీథిబడులు, కాన్గి బడులు) విద్యావిధానం కొనసాగుతుండేది. అన్ని రకాల సమాజావసరాలను తీర్చేది. ఈ క్రమంలోనే మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీలో అప్పుడు వీథి బడుల స్వచ్ఛంద బోధనా విధానం ఆచరణలో ఉన్నది. ఈ దేశీ విద్యావిధానం మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీ గవర్నర్ చాప్లిన్ డాక్టర్ ఎ.బిల్ దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఈ విధానంతో పేదలకు ఉచిత విద్యను అందించ వచ్చని గ్రహించి, ఆ విధానాన్నే ఇంగ్లాండులో ప్రవేశపెట్టించాడు. దీన్నే ఇంగ్లాండులో మానిటోరియల్ పద్ధతి అంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోంచే తర్వాత కాలంలో ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఆయా ప్రావిన్స్‌ల్లో విద్యా విషయంలో సర్వే చేయించింది.

మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీ గవర్నర్ థామస్ మన్రో విద్యా సర్వే చేయించి 1826 మార్చి 10న ప్రకటించాడు. ఆ సర్వే ప్రకారం మద్రాస్ ప్రావిన్స్‌లో 12,498 పాఠశాలలు, లక్షా 88వేల 650 మంది విద్యార్థులున్నారు. అలాగే బొంబాయి, కలకత్తా ప్రావిన్స్‌ల్లో కూడా విద్యా సర్వే చేయించారు. కలకత్తాలో అయితే.. ప్రతి 400 మంది జనాభాకు ఒక పాఠశాల ఉన్నది! ఈ విధమైన పరిస్థితే అటు, ఇటుగా దేశమంతా విస్తరించి ఉండేది. చాలా మంది అనుకుంటున్నట్లు, చెబుతున్నట్లు బ్రిటిష్ వారి రాకకు ముందు భారతీయ సమాజంలో విద్యా వికాసం లేదు, సమాజమంతా అంధకార బంధురం అన్నది ఎంత సత్యదూరమో అర్థం చేసుకోవచ్చు.

గ్రామీణ భారతంలో కానసాగుతున్న దేశీవిద్యను ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ రెండు విధాలుగా అవరోదంగా భావించింది. ఒకటి- దేశీవిద్య ప్రకృతితో మనుష్యుల సహజీవనానికి ప్రాధాన్యమిస్తుంది. రెండు- సహజవనరుల కనిష్ఠ వినియోగానికి ప్రాధాన్యమివ్వడమే కాదు, వస్తు వినియోగాన్ని నిరుత్సాహపరుస్తుంది. ఇది వస్తువులను అమ్ముకోవడానికి వచ్చిన బ్రిటిష్ వారికి పెద్ద అడ్డంకి అయ్యింది. ఈ అర్థంలో దేశీ విద్యను అంతం చేసి, వస్తు వినిమయాన్ని పెంచి పోషించే విద్య ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకి అత్యవసరమైంది. సరిగ్గా ఈ సామాజికార్థిక అవసరాల్లోంచే మన దేశంలో బ్రిటిష్ (ఇంగ్లీష్) విద్యావిధానం పురుడు పోసుకున్నది.ఈ నేపథ్యంలోంచే చార్టర్ యాక్ట్, ఉడ్స్ డిస్పాచ్‌లు వచ్చాయి. దేశంలో ప్రవేశపెట్టబోయే విద్య గురించి ఉడ్స్ ప్రతిపాదనలు.. ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకి విశ్వసనీయులైన, సమర్థులైన ఉద్యోగుల్ని సమకూర్చడం, భారత ముడి పదార్థాలతో బ్రిటన్ యంత్రాలతో తయారైన సరకులకు భారత్‌లో నిరంతరం గిరాకీ ఉండేలా చేయటం.. విద్య లక్ష్యంగా ప్రకటించాడు. ఈ లక్ష్యాలనే మరింత విస్తృత పరిచి గ్రాంట్, విలియం బెంటింగ్, మెకాలే తదితరులు తాము ప్రవేశ పెట్టిన విద్యావిధాన లక్ష్యాలను, ప్రయోజనాలను ఏ దాపరికం లేకుండా ప్రకటించుకున్నారు.

తాము ప్రవేశ పెడుతున్న విద్యతో.. రంగు రూపుల్లో భారతీయులుగా, ఆలోచనల్లో బ్రిటిష్ వారిగా తయారవుతారని చెప్పుకున్నారు. ఇంగ్లీష్ మాధ్యమ పరమార్థమంతా సామ్రాజ్యవాదులకు అనుకూలంగా ఉండే మానసపుత్రులను తయారు చేయడమే. మేధో బానిసత్వాన్ని సృష్టించుకోవడమే. సరిగ్గా ఈ సామాజిక సందర్భంలోనే.. మూలవాసుల సంస్కృతి వికాసాల గురించి మాట్లాడుతున్నామనే వారు కూడా మండే వేసవిలోనూ సూటుబూటు ధరించి ఇంగ్లీష్ భాషతోనే విముక్తి సాధ్యమంటున్న తీరును చూడాలి. సామాజిక విప్లవాల గురించి మాట్లాడే వారు కూడా ఇంగ్లీష్ భాషామాధ్యమాన్నే కోరుకోవడమే నేటి మహా విషాదం. 

ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విద్యావ్యాప్తిలో సాధించిన విజయాలు, విజ్ఞాన ప్రగతి అంతా ఆయా ప్రజాసమూహాలు మాట్లాడుతున్న భాషలోనే సాగి, ఆయా దేశాల్లో తరాలుగా సంప్రదాయంగా వస్తున్న విద్యారీతుల పునాదులపైనే కొనసాగింది. ఉదాహరణకు ఇంగ్లాండులో అప్పటికి లోపభూయిష్ఠంగా ఉన్న స్వచ్ఛంద పాఠశాలల్ని అభివృద్ధి పరిచి విస్తరించడం ద్వారానే విద్యావ్యాప్తి జరిగింది.

కానీ మన దేశంలో మాత్రం మన సంప్రదాయ విద్యాబోధన రీతులు ధ్వంసం చేయబడ్డాయి. వీధి బడులు, కాన్గి బడుల విధానం కాలం చెల్లిన విధానమని చెప్పి స్వచ్ఛంద విద్యాబోధనా రీతులను పీక నులిమి చంపేశారు. అయితే.. భారతీయ సమాజం పట్ల బాధ్యతతో ఆలోచించిన బ్రిటిష్ అధికారులు లేకపోలేదు. 1819-27 కాలంలో బొంబాయి గవర్నర్‌గా ఉన్న ఎలిఫిన్‌స్టన్ నిజమైన అర్థంలో విద్యావ్యాప్తి ఎలా జరగాలో చెప్తూ.. విద్యాబోధన మాతృభాషలోనే జరగాలన్నాడు. దేశీయ పాఠశాలల్ని అభివృద్ధి చేయాలన్నాడు. ఇంగ్లీష్‌ను ఒక సబ్జెక్టుగానే బోధించాలి గానీ.., మాధ్యమంగా ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బోధించరాదని, దీనితో మేలుకన్నా భారతీయ సమాజానికి కీడే ఎక్కువని హెచ్చరించాడు. స్థానిక మాతృభాషలో కాకుండా పరాయి భాషా మాద్యమంలో విద్యాబోధన మేధోబానిసత్వాన్ని పెంపొందించడమే గాక, ప్రజల సాంస్కృతిక జీవనం చిన్నాభిన్నం చేస్తుందని హితబోధ చేశాడు.

తెలంగాణ సమాజ పునర్నిర్మాణం కోసం, వికాసం కోసం తపనపడుతున్న నేడు మన సామాజికావసరాలకు అనుగుణంగా దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలతో ముందుకు పోవాలి. సమకాలీన పరిస్థితులు, తక్షణ అవసరాల నేపథ్యంలో..ఇంగ్లీష్ విద్యకు ప్రాధాన్యమివ్వాలని అంటున్న నేపథ్యంలో.. మనదైన సామాజిక, సాంస్కృతిక మూలాలను మరిచిపోవడం శ్రేయస్కరం కాదు. ఈ సందర్భంగానే.. తెలంగాణ ఉద్యమ సిద్ధాంతకర్త ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ సార్ చెప్పినట్లు.. ఒక జాతి భాషా, సంస్కృతుల విధ్వం సం ఆర్థిక దోపిడీ పీడనల కన్నా ప్రమాదకరమైనది. ఒక జాతి సమూహం కోల్పోయిన వేటినైనా తిరిగి సాధించవచ్చు.

కానీ.. భాషా సంస్కృతులు కోల్పోయిన జాతి సర్వస్వాన్ని కోల్పోయి బానిసత్వంలోకి పోతుందని హెచ్చరించాడు. ఈ వెలుగులో మనం మన తెలుగు భాషా వికాసానికి ప్రాధాన్యమిస్తూనే.. సామాజికావసరాలకు అనుగుణంగా విద్యావిధానాలను రూపొందించుకోవాలి. మేధో బానిసత్వంలో మునిగితేలుతున్న వారి మాటల ఉచ్చులో పడిపోరాదు. తెలంగాణ సమాజాన్ని శాశ్వత బానిసత్వంలోకి నెట్టే ప్రమాదాన్ని పసిగట్టాలి. దేశీ విధానంలో మాతృభాషలో విద్యబోధనే పరమోన్నతమైనదని గ్రహించాలి. అప్పుడే తెలంగాణ పునర్నిర్మాణ సత్వర సాఫల్యత చేకూరుతుంది.జై తెలంగాణ!    జై జై తెలంగాణ!